<html>
 <head>
  <title> Ví dụ về khoảng trắng</title>
 </head>
 <body>
  <p>
   Đây là một đoạn văn trong HTML. Việc dùng nhiều dấu cách      như thế này
   hay xuống dòng
   như thế này
   cũng chỉ coi là một khoảng trắng (dấu cách).
  </p>
 </body>
</html>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.