<header class="ow">
    <div class="header_class ow">
        Header height 100px fixed (background pink)
    </div>
  </header>
  <section class="ow">
    Section height 1000px (background blue)
  </section>
  <footer class="ow">
    <div class="div_backtop">😇</div>
    Footer height 100px (background green)
  </footer>
  .ow{
    width: 100%;
    overflow: hidden;
    font-weight: bold;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content:center;
  }
  .header_class{
    background: rgba(255, 192, 203, 0.49);
    height: 100px;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
  }
  section {
    background: blue;
    height: 1000px;
    color: #fff;
  }
  footer {
    background: green;
    height: 150px;
  }

  .div_backtop{
   font-size:38px;
   position:fixed;
   bottom:20px;
   right:40px;
   cursor:pointer
  }
$(document).ready(function() {
  var topBtn = $('.div_backtop'); // khai báo 1 biến topBtn bằng nút có id "back-to-top"
  topBtn.hide(); // mặc định cho nút ẩn đi
  $(function() {
    $(window).scroll(function() { // sự kiện lăn chuột
      if ($(this).scrollTop() > 100) { // nếu khoảng cách với top lớn hơn 100px
        topBtn.fadeIn(); // thì hiện nút "back-to-top" lên
      } else {
        topBtn.fadeOut(); // ngược lại ẩn nút đi
      }
    });
    topBtn.click(function() { // bắt sự kiện khi click vào nút
      $('body,html').animate({
        scrollTop: 0
      }, 1000); // thời gian di chuyển về đầu trang
      return false;
    });
  });
 
 
 $(window).scroll(function(){
  var show = $(window).scrollTop() + $(window).height();
  var hide = $(document).height() - $('footer').height();
  var height = $(document).height() - show;
  $('.div_backtop').css("bottom",$('footer').height() - height);
  if(show<hide){
    $('.div_backtop').css("bottom",20);
  }
 })
});

Run Pen

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

 1. https://code.jquery.com/jquery-3.5.0.js