<div class="wrap">
 <div class="headers">
  <div class="scroller">
   <div class="track">
    <div class="heading">Heading 1</div>
   </div>
   <div class="track">
    <div class="heading">Heading 2</div>
   </div>
   <div class="track">
    <div class="heading">Heading 3</div>
   </div>
   <div class="track">
    <div class="heading">Heading 4</div>
   </div>
   <div class="track">
    <div class="heading">Heading 5</div>
   </div>
   <div class="track">
    <div class="heading">Heading 6</div>
   </div>
   <div class="track">
    <div class="heading">Heading 7</div>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="tracks">
  <div class="track">
   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum dolor.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit amet.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum dolor.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum dolor.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit.</h3>
   </div>
  </div>
  <div class="track">

   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum dolor.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit amet.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum dolor.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum dolor.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit.</h3>
   </div>
  </div>
  <div class="track">

   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum dolor.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit amet.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum dolor.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum dolor.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit.</h3>
   </div>
  </div>
  <div class="track">

   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum dolor.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit amet.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum dolor.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum dolor.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit.</h3>
   </div>
  </div>
  <div class="track">

   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum dolor.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit amet.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum dolor.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum dolor.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit.</h3>
   </div>
  </div>
  <div class="track">

   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum dolor.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit amet.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum dolor.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum dolor.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit.</h3>
   </div>
  </div>
  <div class="track">

   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum dolor.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit amet.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum dolor.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem, ipsum dolor.</h3>
   </div>
   <div class="entry">
    <h3>Lorem ipsum dolor sit.</h3>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>
body {
 background: #F5F7FA;
 overflow-x: hidden;
}

.wrap {
 position: relative;
 margin: 10em auto 30em;
 max-width: 960px;
 overscroll-behavior: contain;
}

.headers {
 top: 0;
 position: -webkit-sticky;
 position: sticky;
 z-index: 1;
}

.tracks,
.scroller {
 overflow: auto;
 display: flex;
}

.track {
 flex: 1 0 calc(22% + 2px);
 scroll-snap-align: start;
}

.track + .track {
 margin-left: -1px;
}

.heading {
 height: 50px;
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
 position: -webkit-sticky;
 position: sticky;
 top: 0;
 border: solid #fff;
 border-width: 0 1px;
 z-index: 1;
 background: #efefef;
 font-weight: 700;
}

.entry {
 border: 1px solid #ebebeb;
 border-top: 0;
 background: #fff;
 height: 8em;
 padding: 1em;
}


@media (max-width: 767px) {
 .track {
  flex: 1 0 calc(50% + 7px);
 }
}
Run Pen

External CSS

 1. https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/4.0.0-beta/css/bootstrap-reboot.css

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.