<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>lập trình từ đầu</title>

</head>

<body>

<h1>tiêu đề 1</h1>

<p>xin chào các bạn đây là lập trình từ đầu</p>

</body>

</html>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.