<video id="video" controls></video>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/ipfs/dist/index.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/hlsjs-ipfs-loader@latest/dist/index.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/hls.js@latest"></script>
<!-- This is the streaming.js file -->
<script src="https://ipfs.runfission.com/ipfs/QmdLVNgHqpzUefp2X75tX7g6WuZrrtwWwxT4yXhVeYhAgJ"></script>
Run Pen

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.