<p id="underline">Đây là kiểu underline</p>
<p id="overline">Đây là kiểu overline</p>
<p id="line-through">Đây là kiểu line-through</p>
<p id="mix">Sử dụng cùng lúc nhiều kiểu</p>
p {
  font-size: 32px;
}
#underline { text-decoration: underline }
#overline { text-decoration: overline }
#line-through { text-decoration: line-through }
#mix {
  text-decoration: underline overline line-through;
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.