<ul class="list-group list-group-flush">
 <li  class="list-group-item">List Item One</li>
 <li  class="list-group-item">List Item Two</li>
<li  class="list-group-item">List Item Three</li>
<li  class="list-group-item">List Item Four</li>
<li  class="list-group-item">List Item Five</li>
</ul>

External CSS

  1. https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.