<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p><b>Văn bản in đậm</b></p>
<p><em>Văn bản in nghiêng</em></p>
<p><small>Chữ nhỏ</small></p>
<p><strong>Văn bản in đậm</strong></p>
<p><i>Văn bản in nghiêng</i></p>
<p>Đây là<sub> chữ nhỏ ở dưới</sub> và <sup>chữ nhỏ ở trên</sup></p>
<p><ins>Gạch dưới</ins></p>
<p><del>Gạch ngang</del></p>
<p><mark>Tô màu nền văn bản</mark></p>

</body>
</html>
Run Pen

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.