<html>
<body>
<p style="color:red">نمونه یک پاراگراف</p>
<p>برای مشخص کردن ظاهر یک المان مانند رنگ، فونت، سایز و... از خصوصیت استایل استفاده می شود</p>
</body>
</html>
Rerun