<html>
<body dir="rtl">
<p title=About W3Schools>
در این مثال مقدار title Attribute به درستی نمایش داده نمی شود؛ چرا که یک space  بین کلمات آن وجود دارد.
</p>
<p><b>
با حرکت موس بر روی پاراگراف فوق، تنها کلمه اول تیتر نمایش داده می شود.
</b></p>
</body>
</html>
Rerun