<!-- Bootstrap NavBar -->
<nav class="navbar navbar-expand-md navbar-dark bg-primary">
 <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarAdmin" aria-controls="navbarAdmin" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
  <span class="navbar-toggler-icon"></span>
 </button>
 <a class="navbar-brand" href="#">
  <span class="menu-collapsed">Intern</span>
 </a>
 <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarAdmin">
  <ul class="navbar-nav ml-auto">
   <li class="nav-item active">
    <a class="nav-link" href="#top"> Registrieren</a>
   </li>
   <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#top"> Login</a>
   </li>
   <!-- Dieses Menü ist bei größeren Geräten mit d-sm-none ausgeblendet.
            Die Seitenleiste ist nicht für kleinere Bildschirme geeignet, daher kann dieses Dropdown-Menü alle nützlichen Seitenleisten-Elemente ausschließlich für kleinere Bildschirme enthalten -->
   <li class="nav-item dropdown d-sm-block d-md-none">
    <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="smallerscreenmenu" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false"> Menu </a>
    <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="smallerscreenmenu">
     <a class="dropdown-item" href="#top">Dashboard</a>
     <a class="dropdown-item" href="#top">Profile</a>
     <a class="dropdown-item" href="#top">Tasks</a>
     <a class="dropdown-item" href="#top">Etc..</a>
    </div>
   </li><!-- Menü für kleinere Geräte END -->
  </ul>
 </div>
</nav><!-- NavBar END -->
<!-- Bootstrap row -->
<div class="row" id="body-row">
 <!-- Seitenleiste -->
 <div id="sidebar-container" class="sidebar-expanded d-none d-md-block">
  <!-- d- * verbirgt die Sidebar in kleineren Geräten. Die Einträge können im Navbar-Menü gespeichert werden -->
  <!-- Bootstrap-Listengruppe -->
  <ul class="list-group">
   <!-- Trennzeichen mit Titel -->
   <li class="list-group-item sidebar-separator-title text-muted d-flex align-items-center menu-collapsed">
        <small>MAIN MENU</small>
      </li>
   <!-- / END Separator -->
      <!-- Menü mit Untermenü -->
   <a href="#submenu1" data-toggle="collapse" aria-expanded="false" class="bg-dark list-group-item list-group-item-action flex-column align-items-start">
    <div class="d-flex w-100 justyfy-content-start align-items-center">
     <span class="fas fa-tachometer-alt fa-fw mr-3"></span>
     <span class="menu-collapsed">Dashboard</span>
     <span class="fas fa-angle-down ml-auto"></span>
    </div>
   </a>
   <!-- Inhalt des Untermenüs -->
   <div id="submenu1" class="collapse sidebar-submenu">
    <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action bg-dark text-white">
     <span class="menu-collapsed">Charts</span>
    </a>
    <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action bg-dark text-white">
     <span class="menu-collapsed">Reports</span>
    </a>
    <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action bg-dark text-white">
     <span class="menu-collapsed">Tables</span>
    </a>
   </div>
   <a href="#submenu2" data-toggle="collapse" aria-expanded="false" class="bg-dark list-group-item list-group-item-action flex-column align-items-start">
    <div class="d-flex w-100 justify-content-start align-items-center">
     <span class="fas fa-user fa-fw mr-3"></span>
     <span class="menu-collapsed">Profile</span>
     <span class="fas fa-angle-down ml-auto"></span>
    </div>
    </a>
   <!-- Inhalt des Untermenüs -->
   <div id='submenu2' class="collapse sidebar-submenu">
        <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action bg-dark text-white">
          <span class="menu-collapsed">Settings</span>
        </a>
        <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action bg-dark text-white">
          <span class="menu-collapsed">Password</span>
        </a>
      </div>
      <a href="#" class="bg-dark list-group-item list-group-item-action">
        <div class="d-flex w-100 justify-content-start align-items-center">
          <span class="fas fa-tasks fa-fw mr-3"></span>
          <span class="menu-collapsed">Tasks</span>
        </div>
      </a>
      <!-- Separator with title -->
      <li class="list-group-item sidebar-separator-title text-muted d-flex align-items-center menu-collapsed">
        <small>OPTIONS</small>
      </li>
      <!-- /END Separator -->
      <a href="#" class="bg-dark list-group-item list-group-item-action">
        <div class="d-flex w-100 justify-content-start align-items-center">
          <span class="fas fa-calendar fa-fw mr-3"></span>
          <span class="menu-collapsed">Calendar</span>
        </div>
      </a>
      <a href="#" class="bg-dark list-group-item list-group-item-action">
        <div class="d-flex w-100 justify-content-start align-items-center">
          <span class="far fa-envelope fa-fw mr-3"></span>
          <span class="menu-collapsed">Messages <span class="badge badge-pill badge-primary ml-2">5</span></span>
        </div>
      </a>
      <!-- Separator without title -->
      <li class="list-group-item sidebar-separator menu-collapsed"></li>
      <!-- /END Separator -->
      <a href="#" class="bg-dark list-group-item list-group-item-action">
        <div class="d-flex w-100 justify-content-start align-items-center">
          <span class="fa fa-question fa-fw mr-3"></span>
          <span class="menu-collapsed">Help</span>
        </div>
      </a>
      <a href="#top" data-toggle="sidebar-colapse" class="bg-dark list-group-item list-group-item-action d-flex align-items-center">
        <div class="d-flex w-100 justify-content-start align-items-center">
          <span id="collapse-icon" class="fa fa-2x mr-3"></span>
          <span id="collapse-text" class="menu-collapsed">Collapse</span>
        </div>
      </a>
  </ul><!-- List Group END-->
 </div> <!-- Seitenleiste-container END -->
 <!-- MAIN -->
  <div class="col p-4">
    <h1 class="display-4">Collapsing Sidebar Menu</h1>
    <div class="card">
      <h5 class="card-header font-weight-light">Requirements</h5>
      <div class="card-body">
        <ul>
          <li>JQuery</li>
          <li>Bootstrap 4.3</li>
          <li>FontAwesome</li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div><!-- Main Col END -->
</div><!-- body-row END -->
#body-row {
  margin-left:0;
  margin-right:0;
}
#sidebar-container {
  min-height: 100vh;  
  background-color: #333;
  padding: 0;
}

/* Sidebar sizes when expanded and expanded */
.sidebar-expanded {
  width: 230px;
}
.sidebar-collapsed {
  width: 60px;
}

/* Menu item*/
#sidebar-container .list-group a {
  height: 50px;
  color: white;
}

/* Submenu item*/
#sidebar-container .list-group .sidebar-submenu a {
  height: 45px;
  padding-left: 30px;
}
.sidebar-submenu {
  font-size: 0.9rem;
}

/* Separators */
.sidebar-separator-title {
  background-color: #333;
  height: 35px;
}
.sidebar-separator {
  background-color: #333;
  height: 25px;
}
.logo-separator {
  background-color: #333;  
  height: 60px;
}

/* Symbol für geschlossenes Untermenü */
#sidebar-container .list-group .list-group-item[aria-expanded="false"] .submenu-icon::after {
 content: " \f0d7";
 font-family: FontAwesome;
 display: inline;
 text-align: right;
 padding-left: 10px;
}
/* Geöffnetes Untermenüsymbol */
#sidebar-container .list-group .list-group-item[aria-expanded="true"] .submenu-icon::after {
 content: " \f0da";
 font-family: FontAwesome;
 display: inline;
 text-align: right;
 padding-left: 10px;
}
View Compiled
// Hide submenus
$('#body-row .collapse').collapse('hide'); 

// Collapse/Expand icon
$('#collapse-icon').addClass('fa-angle-double-left'); 

// Collapse click
$('[data-toggle=sidebar-colapse]').click(function() {
  SidebarCollapse();
});

function SidebarCollapse () {
  $('.menu-collapsed').toggleClass('d-none');
  $('.sidebar-submenu').toggleClass('d-none');
  $('.submenu-icon').toggleClass('d-none');
  $('#sidebar-container').toggleClass('sidebar-expanded sidebar-collapsed');
  
  // Treating d-flex/d-none on separators with title
  var SeparatorTitle = $('.sidebar-separator-title');
  if ( SeparatorTitle.hasClass('d-flex') ) {
    SeparatorTitle.removeClass('d-flex');
  } else {
    SeparatorTitle.addClass('d-flex');
  }
  
  // Collapse/Expand icon
  $('#collapse-icon').toggleClass('fa-angle-double-left fa-angle-double-right');
Run Pen

External CSS

 1. https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootswatch/4.3.1/slate/bootstrap.min.css
 2. https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.11.2/css/all.min.css

External JavaScript

 1. https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js
 2. https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.15.0/popper.min.js
 3. https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js