Pen Settings

HTML

CSS

CSS Base

Vendor Prefixing

Add External Stylesheets/Pens

Any URLs added here will be added as <link>s in order, and before the CSS in the editor. You can use the CSS from another Pen by using its URL and the proper URL extension.

+ add another resource

JavaScript

Babel includes JSX processing.

Add External Scripts/Pens

Any URL's added here will be added as <script>s in order, and run before the JavaScript in the editor. You can use the URL of any other Pen and it will include the JavaScript from that Pen.

+ add another resource

Packages

Add Packages

Search for and use JavaScript packages from npm here. By selecting a package, an import statement will be added to the top of the JavaScript editor for this package.

Behavior

Save Automatically?

If active, Pens will autosave every 30 seconds after being saved once.

Auto-Updating Preview

If enabled, the preview panel updates automatically as you code. If disabled, use the "Run" button to update.

Format on Save

If enabled, your code will be formatted when you actively save your Pen. Note: your code becomes un-folded during formatting.

Editor Settings

Code Indentation

Want to change your Syntax Highlighting theme, Fonts and more?

Visit your global Editor Settings.

HTML

       
        <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Play:400,700' rel='stylesheet' type='text/css'>
<canvas id="game-canvas" width="640" height="640"></canvas>
       
      
!

CSS

       
        body, html{
 background-color: #222;
 width: 100%;
 height: 100%;
 overflow: hidden;
}

canvas {
 display: block;
 margin: auto;
 position :absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 right: 0;
 bottom: 0;
 
 image-rendering: optimizeSpeed;
 image-rendering: -moz-crisp-edges;
 image-rendering: -webkit-optimize-contrast;
 image-rendering: optimize-contrast
}
       
      
!

JS

       
        /* Simple JavaScript Inheritance
 * By John Resig http://ejohn.org/
 * MIT Licensed.
 */
// Inspired by base2 and Prototype
(function(){
 var initializing = false, fnTest = /xyz/.test(function(){xyz;}) ? /\b_super\b/ : /.*/;
 
 // The base Class implementation (does nothing)
 this.Class = function(){};
 
 // Create a new Class that inherits from this class
 Class.extend = function(prop) {
  var _super = this.prototype;
  
  // Instantiate a base class (but only create the instance,
  // don't run the init constructor)
  initializing = true;
  var prototype = new this();
  initializing = false;
  
  // Copy the properties over onto the new prototype
  for (var name in prop) {
   // Check if we're overwriting an existing function
   prototype[name] = typeof prop[name] == "function" &&
    typeof _super[name] == "function" && fnTest.test(prop[name]) ?
    (function(name, fn){
     return function() {
      var tmp = this._super;
      
      // Add a new ._super() method that is the same method
      // but on the super-class
      this._super = _super[name];
      
      // The method only need to be bound temporarily, so we
      // remove it when we're done executing
      var ret = fn.apply(this, arguments);    
      this._super = tmp;
      
      return ret;
     };
    })(name, prop[name]) :
    prop[name];
  }
  
  // The dummy class constructor
  function Class() {
   // All construction is actually done in the init method
   if ( !initializing && this.init )
    this.init.apply(this, arguments);
  }
  
  // Populate our constructed prototype object
  Class.prototype = prototype;
  
  // Enforce the constructor to be what we expect
  Class.prototype.constructor = Class;
 
  // And make this class extendable
  Class.extend = arguments.callee;
  
  return Class;
 };
})();


// ###################################################################
// shims
//
// ###################################################################
(function() {
 var requestAnimationFrame = window.requestAnimationFrame || window.mozRequestAnimationFrame || window.webkitRequestAnimationFrame || window.msRequestAnimationFrame;
 window.requestAnimationFrame = requestAnimationFrame;
})();

(function() {
 if (!window.performance.now) {
  window.performance.now = (!Date.now) ? function() { return new Date().getTime(); } : 
   function() { return Date.now(); }
 }
})();

// ###################################################################
// Constants
//
// ###################################################################
var IS_CHROME = /Chrome/.test(navigator.userAgent) && /Google Inc/.test(navigator.vendor);
var CANVAS_WIDTH = 640;
var CANVAS_HEIGHT = 640;
var SPRITE_SHEET_SRC = 'data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAEAAAAEACAYAAAADRnAGAAACGUlEQVR42u3aSQ7CMBAEQIsn8P+/hiviAAK8zFIt5QbELiTHmfEYE3L9mZE9AAAAqAVwBQ8AAAD6THY5CgAAAKbfbPX3AQAAYBEEAADAuZrC6UUyfMEEAIBiAN8OePXnAQAAsLcmmKFPAQAAgHMbm+gbr3Sdo/LtcAAAANR6GywPAgBAM4D2JXAAABoBzBjA7AmlOx8AAEAzAOcDAADovTc4vQim6wUCABAYQG8QAADd4dPd2fRVYQAAANQG0B4HAABAawDnAwAA6AXgfAAAALpA2uMAAABwPgAAgPoAM9Ci/R4AAAD2dmqcEQIAIC/AiQGuAAYAAECcRS/a/cJXkUf2AAAAoBaA3iAAALrD+gIAAADY9baX/nwAAADNADwFAADo9YK0e5FMX/UFACA5QPSNEAAAAHKtCekmDAAAAADvBljtfgAAAGgMMGOrunvCy2uCAAAACFU6BwAAwF6AGQPa/XsAAADYB+B8AAAAtU+ItD4OAwAAAFVhAACaA0T7B44/BQAAANALwGMQAAAAADYO8If2+P31AgAAQN0SWbhFDwCAZlXgaO1xAAAA1FngnA8AACAeQPSNEAAAAM4CnC64AAAA4GzN4N9NSfgKEAAAAACszO26X8/X6BYAAAD0Anid8KcLAAAAAAAAAJBnwNEvAAAA9Jns1ygAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAQ4COCENERERERERERBrnAa1sJuUVr3rsAAAAAElFTkSuQmCC';
var LEFT_KEY = 37;
var RIGHT_KEY = 39;
var SHOOT_KEY = 88;
var TEXT_BLINK_FREQ = 500;
var PLAYER_CLIP_RECT = { x: 0, y: 204, w: 62, h: 32 };
var ALIEN_BOTTOM_ROW = [ { x: 0, y: 0, w: 51, h: 34 }, { x: 0, y: 102, w: 51, h: 34 }];
var ALIEN_MIDDLE_ROW = [ { x: 0, y: 137, w: 50, h: 33 }, { x: 0, y: 170, w: 50, h: 34 }];
var ALIEN_TOP_ROW = [ { x: 0, y: 68, w: 50, h: 32 }, { x: 0, y: 34, w: 50, h: 32 }];
var ALIEN_X_MARGIN = 40;
var ALIEN_SQUAD_WIDTH = 11 * ALIEN_X_MARGIN;// ###################################################################
// Utility functions & classes
//
// ###################################################################
function getRandomArbitrary(min, max) {
  return Math.random() * (max - min) + min;
}

function getRandomInt(min, max) {
  return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
}

function clamp(num, min, max) {
 return Math.min(Math.max(num, min), max);
}

function valueInRange(value, min, max) {
 return (value <= max) && (value >= min);
}
 
function checkRectCollision(A, B) {
 var xOverlap = valueInRange(A.x, B.x, B.x + B.w) ||
 valueInRange(B.x, A.x, A.x + A.w);
 
 var yOverlap = valueInRange(A.y, B.y, B.y + B.h) ||
 valueInRange(B.y, A.y, A.y + A.h); 
 return xOverlap && yOverlap;
}

var Point2D = Class.extend({
 init: function(x, y) {
  this.x = (typeof x === 'undefined') ? 0 : x;
  this.y = (typeof y === 'undefined') ? 0 : y;
 },
 
 set: function(x, y) {
  this.x = x;
  this.y = y;
 }
});

var Rect = Class.extend({
 init: function(x, y, w, h) {
  this.x = (typeof x === 'undefined') ? 0 : x;
  this.y = (typeof y === 'undefined') ? 0 : y;
  this.w = (typeof w === 'undefined') ? 0 : w;
  this.h = (typeof h === 'undefined') ? 0 : h;
 },
 
 set: function(x, y, w, h) {
  this.x = x;
  this.y = y;
  this.w = w;
  this.h = h;
 }
});// ###################################################################
// Globals
//
// ###################################################################
var canvas = null;
var ctx = null;
var spriteSheetImg = null;
var bulletImg = null;
var keyStates = null;
var prevKeyStates = null;
var lastTime = 0;
var player = null;
var aliens = [];
var particleManager = null;
var updateAlienLogic = false;
var alienDirection = -1;
var alienYDown = 0;
var alienCount = 0;
var wave = 1;
var hasGameStarted = false;// ###################################################################
// Entities
//
// ###################################################################
var BaseSprite = Class.extend({
 init: function(img, x, y) {
  this.img = img;
  this.position = new Point2D(x, y);
  this.scale = new Point2D(1, 1);
  this.bounds = new Rect(x, y, this.img.width, this.img.height);
  this.doLogic = true;
 },
              
 update: function(dt) { },
 
 _updateBounds: function() {
   this.bounds.set(this.position.x, this.position.y, ~~(0.5 + this.img.width * this.scale.x), ~~(0.5 + this.img.height * this.scale.y));
 },
 
 _drawImage: function() {
  ctx.drawImage(this.img, this.position.x, this.position.y);
 },
 
 draw: function(resized) {
  this._updateBounds();
  
  this._drawImage();
 }
});

var SheetSprite = BaseSprite.extend({
 init: function(sheetImg, clipRect, x, y) {
  this._super(sheetImg, x, y);
  this.clipRect = clipRect;
  this.bounds.set(x, y, this.clipRect.w, this.clipRect.h);
 },
 
 update: function(dt) {},
 
 _updateBounds: function() {
  var w = ~~(0.5 + this.clipRect.w * this.scale.x);
  var h = ~~(0.5 + this.clipRect.h * this.scale.y);
  this.bounds.set(this.position.x - w/2, this.position.y - h/2, w, h);
 },
 
 _drawImage: function() {
  ctx.save();
  ctx.transform(this.scale.x, 0, 0, this.scale.y, this.position.x, this.position.y);
  ctx.drawImage(this.img, this.clipRect.x, this.clipRect.y, this.clipRect.w, this.clipRect.h, ~~(0.5 + -this.clipRect.w*0.5), ~~(0.5 + -this.clipRect.h*0.5), this.clipRect.w, this.clipRect.h);
  ctx.restore();

 },
 
 draw: function(resized) {
  this._super(resized);
 }
});

var Player = SheetSprite.extend({
 init: function() {
  this._super(spriteSheetImg, PLAYER_CLIP_RECT, CANVAS_WIDTH/2, CANVAS_HEIGHT - 70);
  this.scale.set(0.85, 0.85);
  this.lives = 3;
  this.xVel = 0;
  this.bullets = [];
  this.bulletDelayAccumulator = 0;
  this.score = 0;
 },
 
 reset: function() {
  this.lives = 3;
  this.score = 0;
  this.position.set(CANVAS_WIDTH/2, CANVAS_HEIGHT - 70);
 },
 
 shoot: function() {
  var bullet = new Bullet(this.position.x, this.position.y - this.bounds.h / 2, 1, 1000);
  this.bullets.push(bullet);
 },
 
 handleInput: function() {
  if (isKeyDown(LEFT_KEY)) {
   this.xVel = -175;
  } else if (isKeyDown(RIGHT_KEY)) {
   this.xVel = 175;
  } else this.xVel = 0;
  
  if (wasKeyPressed(SHOOT_KEY)) {
   if (this.bulletDelayAccumulator > 0.5) {
    this.shoot(); 
    this.bulletDelayAccumulator = 0;
   }
  }
 },
 
 updateBullets: function(dt) {
  for (var i = this.bullets.length - 1; i >= 0; i--) {
   var bullet = this.bullets[i];
   if (bullet.alive) {
    bullet.update(dt);
   } else {
    this.bullets.splice(i, 1);
    bullet = null;
   }
  }
 },
 
 update: function(dt) {
  // update time passed between shots
  this.bulletDelayAccumulator += dt;
  
  // apply x vel
  this.position.x += this.xVel * dt;
  
  // cap player position in screen bounds
  this.position.x = clamp(this.position.x, this.bounds.w/2, CANVAS_WIDTH - this.bounds.w/2);
  this.updateBullets(dt);
 },
 
 draw: function(resized) {
  this._super(resized);

  // draw bullets
  for (var i = 0, len = this.bullets.length; i < len; i++) {
   var bullet = this.bullets[i];
   if (bullet.alive) {
    bullet.draw(resized);
   }
  }
 }
});

var Bullet = BaseSprite.extend({
 init: function(x, y, direction, speed) {
  this._super(bulletImg, x, y);
  this.direction = direction;
  this.speed = speed;
  this.alive = true;
 },
 
 update: function(dt) {
  this.position.y -= (this.speed * this.direction) * dt;
  
  if (this.position.y < 0) {
   this.alive = false;
  }
 },
 
 draw: function(resized) {
  this._super(resized);
 }
});

var Enemy = SheetSprite.extend({
 init: function(clipRects, x, y) {
  this._super(spriteSheetImg, clipRects[0], x, y);
  this.clipRects = clipRects;
  this.scale.set(0.5, 0.5);
  this.alive = true;
  this.onFirstState = true;
  this.stepDelay = 1; // try 2 secs to start with...
  this.stepAccumulator = 0;
  this.doShoot - false;
  this.bullet = null;
 },
 
 toggleFrame: function() {
  this.onFirstState = !this.onFirstState;
  this.clipRect = (this.onFirstState) ? this.clipRects[0] : this.clipRects[1];
 },
 
 shoot: function() {
  this.bullet = new Bullet(this.position.x, this.position.y + this.bounds.w/2, -1, 500);
 },
 
 update: function(dt) {
  this.stepAccumulator += dt;
  
  if (this.stepAccumulator >= this.stepDelay) {
   if (this.position.x < this.bounds.w/2 + 20 && alienDirection < 0) {
   updateAlienLogic = true;
  } if (alienDirection === 1 && this.position.x > CANVAS_WIDTH - this.bounds.w/2 - 20) {
   updateAlienLogic = true;
  }
   if (this.position.y > CANVAS_WIDTH - 50) {
    reset();
   }
   
   var fireTest = Math.floor(Math.random() * (this.stepDelay + 1));
   if (getRandomArbitrary(0, 1000) <= 5 * (this.stepDelay + 1)) {
    this.doShoot = true;
   }
   this.position.x += 10 * alienDirection;
   this.toggleFrame();
   this.stepAccumulator = 0;
  }
  this.position.y += alienYDown;
  
  if (this.bullet !== null && this.bullet.alive) {
   this.bullet.update(dt); 
  } else {
   this.bullet = null;
  }
 },
 
 draw: function(resized) {
  this._super(resized);
  if (this.bullet !== null && this.bullet.alive) {
   this.bullet.draw(resized);
  }
 }
});

var ParticleExplosion = Class.extend({
 init: function() {
  this.particlePool = [];
  this.particles = [];
 },
 
 draw: function() {
  for (var i = this.particles.length - 1; i >= 0; i--) {
   var particle = this.particles[i];
   particle.moves++;
	  particle.x += particle.xunits;
		 particle.y += particle.yunits + (particle.gravity * particle.moves);
			particle.life--;
			
			if (particle.life <= 0 ) {
				if (this.particlePool.length < 100) {
					this.particlePool.push(this.particles.splice(i,1));
				} else {
					this.particles.splice(i,1);
				}
			} else {
				ctx.globalAlpha = (particle.life)/(particle.maxLife);
				ctx.fillStyle = particle.color;
				ctx.fillRect(particle.x, particle.y, particle.width, particle.height);
				ctx.globalAlpha = 1;
			}
  }
 },
 
 createExplosion: function(x, y, color, number, width, height, spd, grav, lif) {
 for (var i =0;i < number;i++) {
			var angle = Math.floor(Math.random()*360);
			var speed = Math.floor(Math.random()*spd/2) + spd;	
			var life = Math.floor(Math.random()*lif)+lif/2;
			var radians = angle * Math.PI/ 180;
			var xunits = Math.cos(radians) * speed;
			var yunits = Math.sin(radians) * speed;
				
			if (this.particlePool.length > 0) {
				var tempParticle = this.particlePool.pop();
				tempParticle.x = x;
				tempParticle.y = y;
				tempParticle.xunits = xunits;
				tempParticle.yunits = yunits;
				tempParticle.life = life;
				tempParticle.color = color;
				tempParticle.width = width;
				tempParticle.height = height;
				tempParticle.gravity = grav;
				tempParticle.moves = 0;
				tempParticle.alpha = 1;
				tempParticle.maxLife = life;
				this.particles.push(tempParticle);
			} else {
				this.particles.push({x:x,y:y,xunits:xunits,yunits:yunits,life:life,color:color,width:width,height:height,gravity:grav,moves:0,alpha:1, maxLife:life});
			}	
	
		}
 }
});// ###################################################################
// Initialization functions
//
// ###################################################################
function initCanvas() {
 // create our canvas and context
 canvas = document.getElementById('game-canvas');
 ctx = canvas.getContext('2d');
 
 // turn off image smoothing
 setImageSmoothing(false);
 
 // create our main sprite sheet img
 spriteSheetImg = new Image();
 spriteSheetImg.src = SPRITE_SHEET_SRC; 
 preDrawImages();

 // add event listeners and initially resize
 window.addEventListener('resize', resize);
 document.addEventListener('keydown', onKeyDown);
 document.addEventListener('keyup', onKeyUp);
}

function preDrawImages() {
 var canvas = drawIntoCanvas(2, 8, function(ctx) {
   ctx.fillStyle = 'white';
   ctx.fillRect(0, 0, ctx.canvas.width, ctx.canvas.height);
  });
  bulletImg = new Image();
  bulletImg.src = canvas.toDataURL();
}

function setImageSmoothing(value) {
 this.ctx['imageSmoothingEnabled'] = value;
 this.ctx['mozImageSmoothingEnabled'] = value;
 this.ctx['oImageSmoothingEnabled'] = value;
 this.ctx['webkitImageSmoothingEnabled'] = value;
 this.ctx['msImageSmoothingEnabled'] = value;
}

function initGame() {
 dirtyRects = [];
 aliens = [];
 player = new Player();
 particleManager = new ParticleExplosion();
 setupAlienFormation(); 
 drawBottomHud();
}

function setupAlienFormation() {
 alienCount = 0;
 for (var i = 0, len = 5 * 11; i < len; i++) {
  var gridX = (i % 11);
  var gridY = Math.floor(i / 11);
  var clipRects;
  switch (gridY) {
   case 0: 
   case 1: clipRects = ALIEN_BOTTOM_ROW; break;
   case 2: 
   case 3: clipRects = ALIEN_MIDDLE_ROW; break;
   case 4: clipRects = ALIEN_TOP_ROW; break;
  }
  aliens.push(new Enemy(clipRects, (CANVAS_WIDTH/2 - ALIEN_SQUAD_WIDTH/2) + ALIEN_X_MARGIN/2 + gridX * ALIEN_X_MARGIN, CANVAS_HEIGHT/3.25 - gridY * 40));
  alienCount++;
 }
}

function reset() {
 aliens = [];
 setupAlienFormation();
 player.reset();
}

function init() {
 initCanvas();
 keyStates = [];
 prevKeyStates = [];
 resize();
}// ###################################################################
// Helpful input functions
//
// ###################################################################
function isKeyDown(key) {
 return keyStates[key];
}

function wasKeyPressed(key) {
 return !prevKeyStates[key] && keyStates[key];
}


// ###################################################################
// Drawing & Update functions
//
// ###################################################################
function updateAliens(dt) {
 if (updateAlienLogic) {
  updateAlienLogic = false;
  alienDirection = -alienDirection;
  alienYDown = 25;
 }
 
 for (var i = aliens.length - 1; i >= 0; i--) {
  var alien = aliens[i];
  if (!alien.alive) {
   aliens.splice(i, 1);
   alien = null;
   alienCount--;
   if (alienCount < 1) {
    wave++;
    setupAlienFormation();
   }
   return;
  }
  
  alien.stepDelay = ((alienCount * 20) - (wave * 10)) / 1000;
  if (alien.stepDelay <= 0.05) {
   alien.stepDelay = 0.05;
  }
  alien.update(dt);
  
  if (alien.doShoot) {
   alien.doShoot = false;
   alien.shoot();
  }
 }
 alienYDown = 0;
}

function resolveBulletEnemyCollisions() {
 var bullets = player.bullets;
 
 for (var i = 0, len = bullets.length; i < len; i++) {
  var bullet = bullets[i];
  for (var j = 0, alen = aliens.length; j < alen; j++) {
   var alien = aliens[j];
   if (checkRectCollision(bullet.bounds, alien.bounds)) {
    alien.alive = bullet.alive = false;
    particleManager.createExplosion(alien.position.x, alien.position.y, 'white', 70, 5,5,3,.15,50);
    player.score += 25;
   }
  }
 }
}

function resolveBulletPlayerCollisions() {
 for (var i = 0, len = aliens.length; i < len; i++) {
  var alien = aliens[i];
  if (alien.bullet !== null && checkRectCollision(alien.bullet.bounds, player.bounds)) {
   if (player.lives === 0) {
    hasGameStarted = false;
   } else {
    alien.bullet.alive = false;
    particleManager.createExplosion(player.position.x, player.position.y, 'green', 100, 8,8,6,0.001,40);
    player.position.set(CANVAS_WIDTH/2, CANVAS_HEIGHT - 70);
    player.lives--;
    break;
   }

  }
 }
}

function resolveCollisions() {
 resolveBulletEnemyCollisions();
 resolveBulletPlayerCollisions();
}

function updateGame(dt) {
 player.handleInput();
 prevKeyStates = keyStates.slice();
 player.update(dt);
 updateAliens(dt);
 resolveCollisions();
}

function drawIntoCanvas(width, height, drawFunc) {
 var canvas = document.createElement('canvas');
 canvas.width = width;
 canvas.height = height;
 var ctx = canvas.getContext('2d');
 drawFunc(ctx);
 return canvas;
}

function fillText(text, x, y, color, fontSize) {
 if (typeof color !== 'undefined') ctx.fillStyle = color;
 if (typeof fontSize !== 'undefined') ctx.font = fontSize + 'px Play';
 ctx.fillText(text, x, y);
}

function fillCenteredText(text, x, y, color, fontSize) {
 var metrics = ctx.measureText(text);
 fillText(text, x - metrics.width/2, y, color, fontSize);
}

function fillBlinkingText(text, x, y, blinkFreq, color, fontSize) {
 if (~~(0.5 + Date.now() / blinkFreq) % 2) {
  fillCenteredText(text, x, y, color, fontSize);
 }
}

function drawBottomHud() {
 ctx.fillStyle = '#02ff12';
 ctx.fillRect(0, CANVAS_HEIGHT - 30, CANVAS_WIDTH, 2);
 fillText(player.lives + ' x ', 10, CANVAS_HEIGHT - 7.5, 'white', 20);
 ctx.drawImage(spriteSheetImg, player.clipRect.x, player.clipRect.y, player.clipRect.w, 
         player.clipRect.h, 45, CANVAS_HEIGHT - 23, player.clipRect.w * 0.5,
         player.clipRect.h * 0.5);
 fillText('CREDIT: ', CANVAS_WIDTH - 115, CANVAS_HEIGHT - 7.5);
 fillCenteredText('SCORE: ' + player.score, CANVAS_WIDTH/2, 20);
 fillBlinkingText('00', CANVAS_WIDTH - 25, CANVAS_HEIGHT - 7.5, TEXT_BLINK_FREQ);
}

function drawAliens(resized) {
 for (var i = 0; i < aliens.length; i++) {
  var alien = aliens[i];
  alien.draw(resized);
 }
}

function drawGame(resized) {
 player.draw(resized); 
 drawAliens(resized);
 particleManager.draw();
 drawBottomHud();
}

function drawStartScreen() {
 fillCenteredText("Space Invaders", CANVAS_WIDTH/2, CANVAS_HEIGHT/2.75, '#FFFFFF', 36);
 fillBlinkingText("Press enter to play!", CANVAS_WIDTH/2, CANVAS_HEIGHT/2, 500, '#FFFFFF', 36);
}

function animate() {
 var now = window.performance.now();
 var dt = now - lastTime;
 if (dt > 100) dt = 100;
 if (wasKeyPressed(13) && !hasGameStarted) {
  initGame();
  hasGameStarted = true;
 }
 
 if (hasGameStarted) {
   updateGame(dt / 1000); 
 }

 
 ctx.fillStyle = 'black';
 ctx.fillRect(0, 0, CANVAS_WIDTH, CANVAS_HEIGHT);
 if (hasGameStarted) {
  drawGame(false);
 } else {
  drawStartScreen();
 }
 lastTime = now;
 requestAnimationFrame(animate);
}// ###################################################################
// Event Listener functions
//
// ###################################################################
function resize() {
 var w = window.innerWidth;
 var h = window.innerHeight;

	// calculate the scale factor to keep a correct aspect ratio
 var scaleFactor = Math.min(w / CANVAS_WIDTH, h / CANVAS_HEIGHT);
 
 if (IS_CHROME) {
  canvas.width = CANVAS_WIDTH * scaleFactor;
  canvas.height = CANVAS_HEIGHT * scaleFactor;
  setImageSmoothing(false);
  ctx.transform(scaleFactor, 0, 0, scaleFactor, 0, 0);  
 } else {
  // resize the canvas css properties
  canvas.style.width = CANVAS_WIDTH * scaleFactor + 'px';
  canvas.style.height = CANVAS_HEIGHT * scaleFactor + 'px'; 
 }
}

function onKeyDown(e) {
 e.preventDefault();
 keyStates[e.keyCode] = true;
}

function onKeyUp(e) {
 e.preventDefault();
 keyStates[e.keyCode] = false;
}


// ###################################################################
// Start game!
//
// ###################################################################
window.onload = function() {
 init();
 animate();
};
       
      
!
999px

Console