Pen Settings

HTML

CSS

CSS Base

Vendor Prefixing

Add External Stylesheets/Pens

Any URL's added here will be added as <link>s in order, and before the CSS in the editor. If you link to another Pen, it will include the CSS from that Pen. If the preprocessor matches, it will attempt to combine them before processing.

+ add another resource

JavaScript

Babel includes JSX processing.

Add External Scripts/Pens

Any URL's added here will be added as <script>s in order, and run before the JavaScript in the editor. You can use the URL of any other Pen and it will include the JavaScript from that Pen.

+ add another resource

Packages

Add Packages

Search for and use JavaScript packages from npm here. By selecting a package, an import statement will be added to the top of the JavaScript editor for this package.

Behavior

Save Automatically?

If active, Pens will autosave every 30 seconds after being saved once.

Auto-Updating Preview

If enabled, the preview panel updates automatically as you code. If disabled, use the "Run" button to update.

Format on Save

If enabled, your code will be formatted when you actively save your Pen. Note: your code becomes un-folded during formatting.

Editor Settings

Code Indentation

Want to change your Syntax Highlighting theme, Fonts and more?

Visit your global Editor Settings.

HTML

       
        <p><strong>Người phụ nữ ung thư, may mắn c&oacute; tiền chữa bệnh nhờ tr&uacute;ng số 34 tỷ đồng</strong><br /><br /><br /><a class="externalLink" href="https://codepen.io/adamle01/pen/vVJEGd" target="_blank" rel="dofollow noopener noreferrer"><strong>XSMTR</strong></a>&nbsp;Tr&ograve; chơi xổ số hiện nay được nhiều người biết đến v&agrave; tham gia chơi n&oacute; mỗi ng&agrave;y. C&oacute; thể n&oacute;i đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; một trong những tr&ograve; chơi giải tr&iacute; &ldquo;&iacute;ch nước lợi nh&agrave;&rdquo; đồng thời c&ograve;n mang về cho bạn những giải thưởng gi&aacute; trị.<br /><br />Đ&atilde; c&oacute; rất nhiều người chơi may mắn c&oacute; được giải thưởng xổ số độc đắc, khiến cuộc đời của họ trở th&agrave;nh tỷ ph&uacute; chỉ trong một đ&ecirc;m. Đồng thời, cũng c&oacute; những c&acirc;u chuyện n&oacute;i về những cuộc tr&uacute;ng số hy hữu khiến nhiều người phải bất ngờ.<br /><br />Đặc biệt như c&acirc;u chuyện tr&uacute;ng số hy hữu v&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng may mắn của một b&agrave; mẹ hai con đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư v&uacute; giai đoạn cuối, điều bất ngờ đ&atilde; đến với b&agrave; đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; giải thưởng xổ số trị gi&aacute; l&ecirc;n tới 1,12 triệu bảng Anh tương đương với số tiền l&ecirc;n tới gần 34 tỷ đồng, may mắn lộc trời g&otilde; cửa nh&agrave; bạn gi&uacute;p b&agrave; quyết định d&ugrave;ng số tiền để điều trị căn bệnh n&agrave;y.<br /><br />Theo th&ocirc;ng tin đ&oacute; th&igrave; b&agrave; Diane Bishop đ&atilde; v&ocirc; c&ugrave;ng bất ngờ khi biết được tin m&igrave;nh đ&atilde; may mắn gi&agrave;nh được giải thưởng xổ số trị gi&aacute; 1,12 triệu bảng Anh tương đương với số tiền l&ecirc;n tới gần 34 tỷ đồng.<br /><br />Theo&nbsp;<a class="externalLink" href="https://flipboard.com/@Rongbachkim" target="_blank" rel="dofollow noopener noreferrer"><strong>RongBachKim</strong></a>&nbsp;v&agrave; ngay sau 2 tuần đ&oacute;, c&aacute;c b&aacute;c sĩ cũng cho biết rằng hiện tại căn bệnh ung thư giai đoạn 4 của b&agrave; cuối c&ugrave;ng cũng sẽ được điều trị. Như theo th&ocirc;ng tin của tờ The Sun cho biết th&igrave; hiện tại căn bệnh ung thư của người phụ nữ Canada t&ecirc;n Diane Bishop đ&atilde; bị lan đến phổi v&agrave; xương chậu bởi vậy l&ecirc;n cơ hội t&igrave;m được sự sống l&acirc;u d&agrave;i của b&agrave; sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n nhiều.<br /><br /><img class="bbCodeImage LbImage" src="https://i-h1.pinimg.com/564x/60/77/fc/6077fc91f4e86efbc8d5e332f491c4fe.jpg" alt="[​IMG]" data-url="https://i-h1.pinimg.com/564x/60/77/fc/6077fc91f4e86efbc8d5e332f491c4fe.jpg" /><br /><em>Người phụ nữ ung thư, may mắn c&oacute; tiền chữa bệnh nhờ tr&uacute;ng số 34 tỷ đồng</em><br /><br />Theo như th&ocirc;ng tin của b&agrave; Bishop đ&atilde; chia sẻ với CBC rằng: &ldquo;Với số tiền tr&uacute;ng thưởng may mắn n&agrave;y sẽ kh&ocirc;ng được d&ugrave;ng để mua cho m&igrave;nh một ng&ocirc;i nh&agrave; mới hay d&ugrave;ng số tiền đ&oacute; cho m&igrave;nh c&oacute; một du lịch tuyệt vời. M&agrave; đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; số tiền sống c&ograve;n của t&ocirc;i v&agrave; n&oacute; c&oacute; thể để t&ocirc;i sống s&oacute;t&rdquo;.<br /><br />Trước đ&oacute;, th&igrave; b&agrave; mẹ 2 con n&agrave;y cũng đ&atilde; nhận được kết quả chẩn đo&aacute;n mắc ung thư v&uacute; v&agrave;o thời điểm năm ngo&aacute;i nhưng điều kiện kinh tế kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p, b&agrave; vẫn phải đi l&agrave;m để c&oacute; thể trả đi khoản tiền vay thế chấp nh&agrave; của gia đ&igrave;nh m&igrave;nh v&agrave; số tiền n&agrave;y b&agrave; c&oacute; thể nu&ocirc;i hai con trai hiện tại trong khi đ&oacute; gia đ&igrave;nh b&agrave; cũng đ&atilde; được ch&iacute;nh phủ hỗ trợ tới gần 800 bảng Anh/th&aacute;ng.<br /><br />Đồng thời, b&agrave; cũng đ&atilde; phải vật lộn để trau qua ba lượt h&oacute;a trị c&ugrave;ng xạ trị đau đớn nhưng kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng. Chỉ đến khi cuộc thử nghiệm l&acirc;m s&agrave;ng cho thấy rằng c&aacute;c tế b&agrave;o ung thư đ&atilde; bắt đầu phản ứng th&igrave; đ&oacute; cũng l&agrave; l&uacute;c bạn tuyệt vọng nhất.<br /><br />Theo&nbsp;<a class="externalLink" href="https://band.us/band/74836633/post/3" target="_blank" rel="dofollow noopener noreferrer"><strong>XSMB thu 4</strong></a>&nbsp;nhưng c&ugrave;ng l&uacute;c đ&oacute; b&agrave; may mắn đ&atilde; c&oacute; cho m&igrave;nh một tờ v&eacute; số c&agrave;o Atlantic Lottery khi b&agrave; đ&atilde; mua n&oacute; trước khi b&agrave; nhập viện, ngay lập tức điều đ&oacute; đ&atilde; khiến b&agrave; trở th&agrave;nh một triệu ph&uacute;. Đ&uacute;ng l&agrave; trong c&aacute;i rủi vẫn c&oacute; c&aacute;i may, cuộc sống b&agrave; đang đến l&uacute;c tuyệt vọng th&igrave; lộc trời đ&atilde; t&igrave;m đến v&agrave; soi s&aacute;ng cho b&agrave;.<br /><br />Để c&oacute; được cho m&igrave;nh những c&aacute;ch chơi xổ số, phương ph&aacute;p soi cầu si&ecirc;u chuẩn x&aacute;c v&agrave; c&oacute; x&aacute;c xuất tr&uacute;ng cao nhất hiện nay từ những người chơi c&oacute; kinh nghiệm năm, chuy&ecirc;n gia xổ số t&iacute;nh to&aacute;n ch&iacute;nh x&aacute;c chia sẻ. H&atilde;y truy cập ngay v&agrave; đừng qu&ecirc;n truy cập xsmn.me để c&oacute; được nhiều th&ocirc;ng tin hữu &iacute;ch li&ecirc;n quan đến xổ số cho m&igrave;nh, đồng thời bạn sẽ c&oacute; được kết quả xổ số nhanh nhất v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c nhất.<br /><br /><img class="bbCodeImage LbImage" src="https://i-h1.pinimg.com/564x/4c/43/8e/4c438e62c7dd7ca4d854ee6de3a56cfd.jpg" alt="[​IMG]" data-url="https://i-h1.pinimg.com/564x/4c/43/8e/4c438e62c7dd7ca4d854ee6de3a56cfd.jpg" /><br /><em>Tham gia chơi xổ số c&ugrave;ng may mắn</em><br /><br />L&uacute;c đ&oacute; b&agrave; Bishop cũng đ&atilde; chia sẻ rằng &ldquo;Hiện tại, niềm vui may mắn tr&uacute;ng thưởng n&agrave;y của m&igrave;nh thực sự đ&atilde; xoa dịu bớt đi phần n&agrave;o căng thẳng, lo lắng về bệnh tật của ch&iacute;nh m&igrave;nh, thực sự t&ocirc;i cũng đ&atilde; biết m&igrave;nh kh&ocirc;ng thể thắng được căn bệnh ung thư giai đoạn cuối n&agrave;y. Nhưng điều đ&oacute; cũng kh&ocirc;ng khiến t&ocirc;i l&ugrave;i bước với niềm hy vọng rằng n&oacute; chắc chắn sẽ được k&igrave;m h&atilde;m lại v&agrave; đương nhi&ecirc;n t&ocirc;i cũng c&oacute; thể sống cuộc sống của ri&ecirc;ng m&igrave;nh mong muốn&rdquo;.<br /><br />Theo&nbsp;<a class="externalLink" href="https://trello.com/xosomienbac" target="_blank" rel="dofollow noopener noreferrer"><strong>Xosomienbac</strong></a>&nbsp;khi đ&oacute; b&agrave;n mẹ hai con Bishop cũng đ&atilde; n&oacute;i th&ecirc;m rằng hiện tại b&agrave; đang rất vui mừng v&igrave; niềm hạnh ph&uacute;c n&agrave;y, b&agrave; c&oacute; thể trở về nh&agrave; v&agrave;o dịp gi&aacute;ng sinh an l&agrave;nh c&ugrave;ng những đứa con th&acirc;n y&ecirc;u. Hiện tại b&acirc;y giờ b&agrave; muốn d&agrave;nh thời gian để c&oacute; thể mua sắm cho dịp lễ hạnh ph&uacute;c.<br /><br />Mặc d&ugrave; b&agrave; Bishop đ&atilde; biết m&igrave;nh mắc bệnh ung thư l&agrave; kh&ocirc;ng thể chữa khỏi những điều đ&oacute; vẫn kh&ocirc;ng l&agrave;m b&agrave; phải suy nghĩ v&agrave; b&agrave; n&oacute;i m&igrave;nh vẫn lu&ocirc;n h&agrave;i l&ograve;ng về tất cả những g&igrave; m&igrave;nh c&oacute;.<br /><br />B&agrave; c&oacute; chia sẻ rằng &ldquo;Hiện tại th&igrave; t&ocirc;i cũng đ&atilde; c&oacute; tất cả những g&igrave; bản th&acirc;n của m&igrave;nh muốn v&agrave; đương nhi&ecirc;n những điều đ&oacute; l&agrave;m t&ocirc;i hạnh ph&uacute;c, đồng thời đ&acirc;y cũng l&agrave; thời khắc định mệnh của t&ocirc;i vẫn chưa đến&rdquo;.<br /><br />Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; một c&acirc;u chuyện c&oacute; thật n&oacute;i về một người phụ nữ ung thư may mắn c&oacute; được số tiền tr&uacute;ng số để c&oacute; thể trang trải cuộc sống cũng như c&ocirc;ng cụ chữa trị căn bệnh của m&igrave;nh, gi&uacute;p b&agrave; c&oacute; th&ecirc;m cơ hội sống. Vậy bạn c&ograve;n chần chờ g&igrave; m&agrave; kh&ocirc;ng chơi xổ số ngay h&ocirc;m nay.<br /><br /><br />iOS:&nbsp;<a class="externalLink" href="https://itunes.apple.com/us/app/slam-dunk-basketball-game-2018/id1414709587" target="_blank" rel="dofollow noopener noreferrer"><strong>https://itunes.apple.com/us/app/slam-dunk-basketball-game-2018/id1414709587</strong></a></p>
       
      
!

CSS

       
        
       
      
!

JS

       
        
       
      
!
999px

Console