<h2>指定無し</h2>
<div class="wrap">
 <div class="item">item 1</div>
 <div class="item">item 2</div>
 <div class="item">item 3</div>
 <div class="item">item 4</div>
 <div class="item">item 5</div>
</div>

<h2>flexのみ指定</h2>
<div class="wrap flex f-wrap">
 <div class="item">item 1</div>
 <div class="item">item 2</div>
 <div class="item">item 3</div>
 <div class="item">item 4</div>
 <div class="item">item 5</div>
</div>

<h2>flex-direction</h2>
<div class="wrap flex f-wrap">
 <div class="item w150">
  <h3>row(初期値)</h3>
  <div class="wrap flex f-direRow">
   <div class="miniItem">1</div>
   <div class="miniItem">2</div>
   <div class="miniItem">3</div>
   <div class="miniItem">4</div>
  </div>
 </div>
 <div class="item w150">
  <h3>row-reverse</h3>
  <div class="wrap flex f-direRowRev">
   <div class="miniItem">1</div>
   <div class="miniItem">2</div>
   <div class="miniItem">3</div>
   <div class="miniItem">4</div>
  </div>
 </div>
 <div class="item w150">
  <h3>column</h3>
  <div class="wrap flex f-direCol">
   <div class="miniItem">1</div>
   <div class="miniItem">2</div>
   <div class="miniItem">3</div>
   <div class="miniItem">4</div>
  </div>
 </div>
 <div class="item w150">
  <h3>column-reverse</h3>
  <div class="wrap flex f-direColRev">
   <div class="miniItem">1</div>
   <div class="miniItem">2</div>
   <div class="miniItem">3</div>
   <div class="miniItem">4</div>
  </div>
 </div>
</div>

<h2>flex-wrap</h2>
<div class="wrap flex f-wrap">
 <div class="item w150">
  <h3>nowrap(初期値)</h3>
  <div class="wrap flex f-nowrap">
   <div class="miniItem">1</div>
   <div class="miniItem">2</div>
   <div class="miniItem">3</div>
   <div class="miniItem">4</div>
   <div class="miniItem">5</div>
   <div class="miniItem">6</div>
   <div class="miniItem">7</div>
   <div class="miniItem">8</div>
  </div>
 </div>
 <div class="item w150">
  <h3>wrap</h3>
  <div class="wrap flex f-wrap">
   <div class="miniItem">1</div>
   <div class="miniItem">2</div>
   <div class="miniItem">3</div>
   <div class="miniItem">4</div>
   <div class="miniItem">5</div>
   <div class="miniItem">6</div>
   <div class="miniItem">7</div>
   <div class="miniItem">8</div>
  </div>
 </div>
 <div class="item w150">
  <h3>wrap-reverse</h3>
  <div class="wrap flex f-wrapRev">
   <div class="miniItem">1</div>
   <div class="miniItem">2</div>
   <div class="miniItem">3</div>
   <div class="miniItem">4</div>
   <div class="miniItem">5</div>
   <div class="miniItem">6</div>
   <div class="miniItem">7</div>
   <div class="miniItem">8</div>
  </div>
 </div>
</div>

<h2>flex-flow</h2>
<div class="wrap flex f-wrap">
 <div class="item w150">
  <h3>row nowrap(初期値)</h3>
  <div class="wrap flex f-flow">
   <div class="miniItem">1</div>
   <div class="miniItem">2</div>
   <div class="miniItem">3</div>
   <div class="miniItem">4</div>
   <div class="miniItem">5</div>
   <div class="miniItem">6</div>
   <div class="miniItem">7</div>
   <div class="miniItem">8</div>
  </div>
 </div>
</div>

<h2>justify-content</h2>
<div class="wrap flex f-wrap">
 <div class="item w150">
  <h3>flex-start(初期値)</h3>
  <div class="wrap flex f-jusFsta">
   <div class="miniItem">1</div>
   <div class="miniItem">2</div>
   <div class="miniItem">3</div>
   <div class="miniItem">4</div>
  </div>
 </div>
 <div class="item w150">
  <h3>flex-end</h3>
  <div class="wrap flex f-jusFend">
   <div class="miniItem">1</div>
   <div class="miniItem">2</div>
   <div class="miniItem">3</div>
   <div class="miniItem">4</div>
  </div>
 </div>
 <div class="item w150">
  <h3>center</h3>
  <div class="wrap flex f-jusCen">
   <div class="miniItem">1</div>
   <div class="miniItem">2</div>
   <div class="miniItem">3</div>
   <div class="miniItem">4</div>
  </div>
 </div>
 <div class="item w150">
  <h3>space-between</h3>
  <div class="wrap flex f-jusSpbet">
   <div class="miniItem">1</div>
   <div class="miniItem">2</div>
   <div class="miniItem">3</div>
   <div class="miniItem">4</div>
  </div>
 </div>
 <div class="item w150">
  <h3>space-around</h3>
  <div class="wrap flex f-jusSparo">
   <div class="miniItem">1</div>
   <div class="miniItem">2</div>
   <div class="miniItem">3</div>
   <div class="miniItem">4</div>
  </div>
 </div>
</div>

<h2>align-items</h2>
<div class="wrap flex f-wrap">
 <div class="item w150">
  <h3>stretch(初期値)</h3>
  <div class="wrap flex f-aliStr h100">
   <div class="miniItem">1</div>
   <div class="miniItem">2</div>
   <div class="miniItem">3</div>
   <div class="miniItem">4</div>
   <div class="miniItem">5</div>
  </div>
 </div>
 <div class="item w150">
  <h3>flex-start</h3>
  <div class="wrap flex f-aliFsta h100">
   <div class="miniItem">1</div>
   <div class="miniItem">2</div>
   <div class="miniItem">3</div>
   <div class="miniItem">4</div>
   <div class="miniItem">5</div>
  </div>
 </div>
 <div class="item w150">
  <h3>flex-end</h3>
  <div class="wrap flex f-aliFend h100">
   <div class="miniItem">1</div>
   <div class="miniItem">2</div>
   <div class="miniItem">3</div>
   <div class="miniItem">4</div>
   <div class="miniItem">5</div>
  </div>
 </div>
 <div class="item w150">
  <h3>center</h3>
  <div class="wrap flex f-aliCen h100">
   <div class="miniItem">1</div>
   <div class="miniItem">2</div>
   <div class="miniItem">3</div>
   <div class="miniItem">4</div>
   <div class="miniItem">5</div>
  </div>
 </div>
 <div class="item w150">
  <h3>baseline</h3>
  <div class="wrap flex f-aliBase h100">
   <div class="miniItem">1</div>
   <div class="miniItem">2</div>
   <div class="miniItem">3</div>
   <div class="miniItem">4</div>
   <div class="miniItem">5</div>
  </div>
 </div>
</div>

<h2>align-content</h2>
<div class="wrap flex f-wrap">
 <div class="item w150">
  <h3>stretch(初期値)</h3>
  <div class="wrap flex f-wrap f-valiStr h100">
   <div class="miniItem">1</div>
   <div class="miniItem">2</div>
   <div class="miniItem">3</div>
   <div class="miniItem">4</div>
   <div class="miniItem">5</div>
   <div class="miniItem">6</div>
   <div class="miniItem">7</div>
   <div class="miniItem">8</div>
   <div class="miniItem">9</div>
   <div class="miniItem">10</div>
   <div class="miniItem">11</div>
   <div class="miniItem">12</div>
  </div>
 </div>
 <div class="item w150">
  <h3>flex-start</h3>
  <div class="wrap flex f-wrap f-valiSta h100">
   <div class="miniItem">1</div>
   <div class="miniItem">2</div>
   <div class="miniItem">3</div>
   <div class="miniItem">4</div>
   <div class="miniItem">5</div>
   <div class="miniItem">6</div>
   <div class="miniItem">7</div>
   <div class="miniItem">8</div>
   <div class="miniItem">9</div>
   <div class="miniItem">10</div>
   <div class="miniItem">11</div>
   <div class="miniItem">12</div>
  </div>
 </div>
 <div class="item w150">
  <h3>flex-end</h3>
  <div class="wrap flex f-wrap f-valiEnd h100">
   <div class="miniItem">1</div>
   <div class="miniItem">2</div>
   <div class="miniItem">3</div>
   <div class="miniItem">4</div>
   <div class="miniItem">5</div>
   <div class="miniItem">6</div>
   <div class="miniItem">7</div>
   <div class="miniItem">8</div>
   <div class="miniItem">9</div>
   <div class="miniItem">10</div>
   <div class="miniItem">11</div>
   <div class="miniItem">12</div>
  </div>
 </div>
 <div class="item w150">
  <h3>center</h3>
  <div class="wrap flex f-wrap f-valiCen h100">
   <div class="miniItem">1</div>
   <div class="miniItem">2</div>
   <div class="miniItem">3</div>
   <div class="miniItem">4</div>
   <div class="miniItem">5</div>
   <div class="miniItem">6</div>
   <div class="miniItem">7</div>
   <div class="miniItem">8</div>
   <div class="miniItem">9</div>
   <div class="miniItem">10</div>
   <div class="miniItem">11</div>
   <div class="miniItem">12</div>
  </div>
 </div>
 <div class="item w150">
  <h3>space-between</h3>
  <div class="wrap flex f-wrap f-valiSpbet h100">
   <div class="miniItem">1</div>
   <div class="miniItem">2</div>
   <div class="miniItem">3</div>
   <div class="miniItem">4</div>
   <div class="miniItem">5</div>
   <div class="miniItem">6</div>
   <div class="miniItem">7</div>
   <div class="miniItem">8</div>
   <div class="miniItem">9</div>
   <div class="miniItem">10</div>
   <div class="miniItem">11</div>
   <div class="miniItem">12</div>
  </div>
 </div>
 <div class="item w150">
  <h3>space-around</h3>
  <div class="wrap flex f-wrap f-valiSparo h100">
   <div class="miniItem">1</div>
   <div class="miniItem">2</div>
   <div class="miniItem">3</div>
   <div class="miniItem">4</div>
   <div class="miniItem">5</div>
   <div class="miniItem">6</div>
   <div class="miniItem">7</div>
   <div class="miniItem">8</div>
   <div class="miniItem">9</div>
   <div class="miniItem">10</div>
   <div class="miniItem">11</div>
   <div class="miniItem">12</div>
  </div>
 </div>
</div>


<small><a class="copy" href="https://frontenddaily.work">frontenddaily.work</a></small>
/* 基本flex */
.flex {
 display: -webkit-flex;
 display: flex;
}
/* 子要素の配置順 */
.f-direRow {
 -webkit-flex-direction: row;
 flex-direction: row;
}
.f-direRowRev {
 -webkit-flex-direction: row-reverse;
 flex-direction: row-reverse;
}
.f-direCol {
 -webkit-flex-direction: column;
 flex-direction: column;
}
.f-direColRev {
 -webkit-flex-direction: column-reverse;
 flex-direction: column-reverse;
}
/* 子要素の折り返し */
.f-noWrap {
 -webkit-flex-wrap: nowrap;
 flex-wrap: nowrap;
}
.f-wrap {
 -webkit-flex-wrap: wrap;
 flex-wrap: wrap;
}
.f-wrapRev {
 -webkit-flex-wrap: wrap-reverse;
 flex-wrap: wrap-reverse;
}
/* 子要素の配置と折り返し(パターンが多いので例のみ) */
.f-flow {
 -webkit-flex-flow: row nowrap;
 flex-flow: row nowrap;
}
/* 水平揃え */
.f-jusFsta {
 -webkit-justify-content: flex-start;
 justify-content: flex-start;
}
.f-jusFend {
 -webkit-justify-content: flex-end;
 justify-content: flex-end;
}
.f-jusCen {
 -webkit-justify-content: center;
 justify-content: center;
}
.f-jusSpbet {
 -webkit-justify-content: space-between;
 justify-content: space-between;
}
.f-jusSparo {
 -webkit-justify-content: space-around;
 justify-content: space-around;
}
/* 垂直揃え */
.f-aliStr {
 -webkit-align-items: stretch;
 align-items: stretch;
}
.f-aliFsta {
 -webkit-align-items: flex-start;
 align-items: flex-start;
}
.f-aliFend {
 -webkit-align-items: flex-end;
 align-items: flex-end;
}
.f-aliCen {
 -webkit-align-items: center;
 align-items: center;
}
.f-aliBase {
 -webkit-align-items: baseline;
 align-items: baseline;
}
/* 縦行揃え */
.f-valiStr {
 -webkit-align-content: stretch;
 align-content: stretch;
}
.f-valiSta {
 -webkit-align-content: flex-start;
 align-content: flex-start;
}
.f-valiEnd {
 -webkit-align-content: flex-end;
 align-content: flex-end;
}
.f-valiCen {
 -webkit-align-content: center;
 align-content: center;
}
.f-valiSpbet {
 -webkit-align-content: space-between;
 align-content: space-between;
}
.f-valiSparo {
 -webkit-align-content: space-around;
 align-content: space-around;
}

/* flex以外のプロパティ */
h2,h3 {
 font-size: 1rem;
 font-weight: normal;
 margin: .5em;
}
.wrap {
 border: 1px solid #ccc;
}
.inWrap {
 border: 1px solid #ccc;
 width : 150px;
}
.item {
 border: 1px solid #ccc;
 padding: 5px;
 margin: 5px;
 box-sizing: border-box;
}
.miniItem {
 width: 20px;
 font-size: 10px;
 text-align: center;
 border: 1px solid #ccc;
 padding: 2px;
 margin: 2px;
 box-sizing: border-box;
}
.f-aliBase .miniItem {text-decoration: underline;}
.f-aliBase .miniItem:nth-child(2){font-size: 1em;}
.f-aliBase .miniItem:nth-child(3){font-size: 2em;}
.f-aliBase .miniItem:nth-child(4){font-size: 1.5em;}
.f-aliBase .miniItem:nth-child(5){font-size: 0.8em;}
.col3 {
 width: calc(100% / 3 - 10px);
}
.w150 {
 width: 150px;
}
.h100 {
 height: 100px;
}

html,body {
 min-heigt: 100%;
}
small {
 width: 100%;
 display: inline-block;
 text-align: center;
}
.copy {
 text-decoration: none;
 color: #666;
 font-size: .6rem;
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.