<!-- Bird from https://www.freepik.com/ -->
<svg viewBox="0 0 500 500">
 <rect x="0" y="0" width="20" height="20" />
 <rect x="480" y="0" width="20" height="20" />
 <rect x="0" y="480" width="20" height="20" />
 <rect x="480" y="480" width="20" height="20" />
 <rect x="240" y="240" width="20" height="20" />
 <path class="a" d="M213.07,369.87c2.7,2.38,5.19,4.91,7.63,7.47s4.78,5.21,7.07,7.88,4.51,5.4,6.68,8.16,4.28,5.57,6.36,8.39l-4.26-1.24c1.9-.71,3.63-1.23,5.47-1.75s3.66-.9,5.52-1.22a50.11,50.11,0,0,1,11.37-.79,28.61,28.61,0,0,1,11.31,2.7,15.18,15.18,0,0,1,7.74,8.22,17.63,17.63,0,0,0-4.24-3.18,18.66,18.66,0,0,0-4.73-1.67,32.31,32.31,0,0,0-10-.34A68.78,68.78,0,0,0,249,404.32c-1.66.41-3.33.86-5,1.37s-3.33,1.05-4.8,1.61l-2.63,1-1.63-2.25c-2.05-2.84-4.08-5.71-6-8.62s-3.87-5.87-5.72-8.86-3.63-6-5.33-9.14S214.51,373.17,213.07,369.87Z"/>
 <path class="a" d="M236.72,408.42a10.85,10.85,0,0,0-1.32-.34c-.48-.1-1-.2-1.47-.27a29.88,29.88,0,0,0-3-.31,20.83,20.83,0,0,0-6,.52,12.14,12.14,0,0,0-5.3,2.71,12.51,12.51,0,0,0-3.39,5.36,13.26,13.26,0,0,1,2-6.51,14.86,14.86,0,0,1,5.29-4.91,24.94,24.94,0,0,1,6.8-2.59,33.08,33.08,0,0,1,3.58-.63c.6-.08,1.21-.14,1.82-.18s1.18-.08,2-.06Z"/>
 <path class="b" d="M236.9,372.45c2.7,2.38,5.19,4.91,7.63,7.47s4.78,5.2,7.07,7.88,4.51,5.4,6.68,8.16,4.28,5.56,6.36,8.39l-4.26-1.25c1.91-.71,3.64-1.23,5.47-1.74s3.66-.9,5.52-1.23a51.32,51.32,0,0,1,11.37-.79,28.79,28.79,0,0,1,11.31,2.71,15.15,15.15,0,0,1,7.74,8.22,17.43,17.43,0,0,0-4.24-3.18,18.15,18.15,0,0,0-4.73-1.67,32.61,32.61,0,0,0-10-.35,71.55,71.55,0,0,0-10.06,1.82c-1.66.42-3.33.86-5,1.38s-3.33,1.05-4.8,1.6l-2.63,1-1.63-2.25c-2.05-2.85-4.08-5.71-6-8.63s-3.87-5.86-5.72-8.86-3.63-6-5.33-9.14S238.34,375.75,236.9,372.45Z"/>
 <path class="b" d="M260.55,411a13.08,13.08,0,0,0-1.32-.34c-.48-.1-1-.19-1.47-.26a27.29,27.29,0,0,0-3-.31,20.51,20.51,0,0,0-6,.52,12.25,12.25,0,0,0-5.3,2.71,12.54,12.54,0,0,0-3.39,5.35,13.54,13.54,0,0,1,2-6.51,15,15,0,0,1,5.29-4.91,25.24,25.24,0,0,1,6.8-2.58,33.11,33.11,0,0,1,3.58-.64c.6-.07,1.21-.13,1.82-.17s1.19-.08,2-.06Z"/>
 <path class="c" d="M367.21,126.57S486.26,178.39,485.7,181.2s-128.59-17.57-128.59-17.57Z"/>
 <path class="d" d="M375.64,148.47s-5.9-57.28-86.76-66.55a176.24,176.24,0,0,0-31.59-.4c-9.82.7-23.31,1.14-28.64,4.21-3.41,2,2.74,6-.42,8.85s-10.58-.33-12.63,2.52c-1.63,2.27,2.79,8.62.84,10.53s-9.87,4.85-9.69,7.58c.17,2.53,7.71,8,7,10.31-4.55,15.38-4.77,30.63-5.74,38.11-2.53,19.37-51.39,33.69-87.6,74.12S27.76,389.37,20.18,404.53s70.75,1.69,110.34-12.63,48,23.58,109.5-8.43S361.42,259.41,341.1,206.59C328.47,173.74,373.11,161.94,375.64,148.47Z"/>
 <path class="e" d="M340.9,133.32a15.17,15.17,0,1,1-15.16-15.16A15.16,15.16,0,0,1,340.9,133.32Z"/>
 <path class="f" d="M337.25,133.32a11.52,11.52,0,1,1-11.51-11.51A11.52,11.52,0,0,1,337.25,133.32Z"/>
 <path class="g" d="M293.2,133.88c-10.5.23-28.42,8.73-25.15,21.88,4.74,19.08,22.26,16.14,39.67,11.51,7.83-2.07,25.77-1.17,32-6.35,9.08-7.58-5-9.65-15.69-9.73C311,151.09,306.4,133.59,293.2,133.88Z"/>
 <path class="h" d="M307.06,234.39c-7.58,49.27-99.81,117.5-123.81,126.34-13.9,5.12-26.95,16.61-36.22,27.82,27-.88,41.06,22,93-5.08,61.49-32,121.4-124.06,101.08-176.88a30.17,30.17,0,0,1-2.16-13.24C329.69,193.59,312.51,199,307.06,234.39Z"/>
 <path class="i" d="M343.81,216.07c3.83,53.66-49.9,130.35-104.91,159-46.32,24.12-62.53,8.55-84.63,5.53-2.6,2.61-5,5.3-7.24,8,27-.88,41.06,22,93-5.08C298,353.3,354.52,269.79,343.81,216.07Z"/>
 <path class="j" d="M299.48,207.86c-4-26.8-71.88-30.21-100.81-30.44-16.38,14.17-50.91,29.81-78.25,60.33C84.2,278.18,27.76,389.37,20.18,404.53c-5.34,10.67,31.88,7.16,68.19-.85C198.3,355.31,303.5,235,299.48,207.86Z"/>
 <path class="k" d="M336.33,240.72a25.81,25.81,0,0,1,.76,7,32.24,32.24,0,0,1-.9,7,23.67,23.67,0,0,1-2.63,6.69,12.61,12.61,0,0,1-5.09,5.07,29.11,29.11,0,0,0,2.84-6.13c.73-2.07,1.27-4.22,1.8-6.38s1-4.35,1.51-6.57S335.64,243,336.33,240.72Z"/>
 <path class="k" d="M320.33,247.74a16.41,16.41,0,0,1,.45,5.34,21,21,0,0,1-1,5.24,16.73,16.73,0,0,1-2.43,4.85,9.13,9.13,0,0,1-4.31,3.38,31.65,31.65,0,0,0,2.13-4.59c.6-1.51,1.08-3.07,1.6-4.62s1-3.15,1.58-4.75A42.42,42.42,0,0,1,320.33,247.74Z"/>
 <path class="k" d="M322,270.76a16.39,16.39,0,0,1-.38,5.25,23.67,23.67,0,0,1-1.7,4.92,21,21,0,0,1-2.81,4.43,13.5,13.5,0,0,1-4.09,3.37c.63-1.7,1.32-3.2,2-4.71s1.35-3,2.05-4.45,1.44-2.95,2.23-4.42A37.78,37.78,0,0,1,322,270.76Z"/>
 <path class="k" d="M302.36,284.24a13.52,13.52,0,0,1-1.05,4.38,19.3,19.3,0,0,1-2.12,3.86,18.56,18.56,0,0,1-3,3.29,11.2,11.2,0,0,1-4,2.23,36.52,36.52,0,0,1,2.07-3.86c.72-1.21,1.48-2.36,2.29-3.49s1.65-2.24,2.58-3.32A23.28,23.28,0,0,1,302.36,284.24Z"/>
 <path class="k" d="M307.69,300.52a17.72,17.72,0,0,1-1.75,4.78,26.19,26.19,0,0,1-2.73,4.19,21.79,21.79,0,0,1-3.55,3.57,11,11,0,0,1-4.6,2.34l2.8-4.06c.93-1.3,1.88-2.58,2.88-3.83s2.05-2.47,3.18-3.65A27.15,27.15,0,0,1,307.69,300.52Z"/>
 <path class="k" d="M286.91,311.75a16.87,16.87,0,0,1-1.17,4.61,25.81,25.81,0,0,1-2.07,4.14,22,22,0,0,1-2.84,3.71,13.8,13.8,0,0,1-1.8,1.6,5.74,5.74,0,0,1-2.22,1.11,20.15,20.15,0,0,0,1-2.1c.32-.68.63-1.38,1-2.05.67-1.34,1.38-2.66,2.18-3.94a38.92,38.92,0,0,1,2.62-3.71A22,22,0,0,1,286.91,311.75Z"/>
 <path class="l" d="M236.94,86.86a12.78,12.78,0,0,1,3.9-1,19.16,19.16,0,0,1,3.86,0,18.73,18.73,0,0,1,3.82.76,9.39,9.39,0,0,1,3.58,2,26.84,26.84,0,0,1-3.91.5,25.07,25.07,0,0,1-3.78-.07,24.5,24.5,0,0,1-3.75-.64A15,15,0,0,1,236.94,86.86Z"/>
 <path class="l" d="M226.83,99.21a9.9,9.9,0,0,1,3.15-1.1,13.3,13.3,0,0,1,3.08-.2,13.45,13.45,0,0,1,3.05.48,10.26,10.26,0,0,1,3.07,1.38,9.18,9.18,0,0,1-3.11,1.11,14.14,14.14,0,0,1-3.11.19,13.7,13.7,0,0,1-3.1-.48A9.65,9.65,0,0,1,226.83,99.21Z"/>
 <path class="l" d="M247,94.72a8.86,8.86,0,0,1,3-.81,11.77,11.77,0,0,1,5.59.84,8.69,8.69,0,0,1,2.64,1.65,8.29,8.29,0,0,1-3,.82,12.18,12.18,0,0,1-5.64-.85A8.56,8.56,0,0,1,247,94.72Z"/>
 <path class="l" d="M216.72,113.81a8,8,0,0,1,2.89-1.77,11.09,11.09,0,0,1,3.16-.68,10.69,10.69,0,0,1,3.27.28,6.68,6.68,0,0,1,3,1.61,19.48,19.48,0,0,1-3.13.88,21.43,21.43,0,0,1-3,.39,21.78,21.78,0,0,1-3,0A12.65,12.65,0,0,1,216.72,113.81Z"/>
 <path class="l" d="M231.88,107.07a14.12,14.12,0,0,1,3.79-1.24,21.19,21.19,0,0,1,3.79-.34,19.36,19.36,0,0,1,3.79.34,13.24,13.24,0,0,1,3.79,1.24,13.59,13.59,0,0,1-3.79,1.25,21,21,0,0,1-7.58,0A13.45,13.45,0,0,1,231.88,107.07Z"/>
 <path class="l" d="M261.64,86.86a10.86,10.86,0,0,1,3.4-1.67,15.6,15.6,0,0,1,3.58-.61,13.52,13.52,0,0,1,3.68.32,8.37,8.37,0,0,1,1.83.66,3.91,3.91,0,0,1,1.55,1.3,10.58,10.58,0,0,0-1.81.24c-.57.1-1.14.21-1.7.29a29.45,29.45,0,0,1-3.4.36,25.42,25.42,0,0,1-3.48-.08A14.32,14.32,0,0,1,261.64,86.86Z"/>
 <path class="l" d="M255.47,104.83a18,18,0,0,1,4.62-1.36,28.21,28.21,0,0,1,4.68-.36,24.05,24.05,0,0,1,4.69.46,10.93,10.93,0,0,1,4.54,1.82c-1.64.24-3.12.52-4.67.67a43.81,43.81,0,0,1-4.59.22,35.86,35.86,0,0,1-4.61-.33A21.18,21.18,0,0,1,255.47,104.83Z"/>
 <path class="l" d="M268.94,95.28a13.4,13.4,0,0,1,4-1.52,18.78,18.78,0,0,1,4.16-.43,17.21,17.21,0,0,1,4.2.53,8.94,8.94,0,0,1,3.9,2c-1.49.21-2.8.39-4.14.5s-2.65.17-4,.16a34.18,34.18,0,0,1-4-.26A19.08,19.08,0,0,1,268.94,95.28Z"/>
 <path class="l" d="M285.79,88.54a9.55,9.55,0,0,1,3.42-1.45,12.72,12.72,0,0,1,3.59-.27,10.47,10.47,0,0,1,3.6.83,5.23,5.23,0,0,1,2.87,2.57,24.41,24.41,0,0,0-3.44-.14c-1.07,0-2.14,0-3.24-.1a27.85,27.85,0,0,1-3.32-.41A15,15,0,0,1,285.79,88.54Z"/>
 <path class="m" d="M194.54,192.71a75.06,75.06,0,0,0-5.37,7.35,36.61,36.61,0,0,0-4,7.94,12.57,12.57,0,0,0-.7,4.06,5.09,5.09,0,0,0,1.15,3.29,5.6,5.6,0,0,0,1.31,1.14c.25.16.52.24.76.38s.55.16.82.25a9.64,9.64,0,0,0,3.78,0,20.35,20.35,0,0,0,4-1.17,40.48,40.48,0,0,0,4-1.75,75.49,75.49,0,0,0,7.62-4.48,151.46,151.46,0,0,0,14.24-10.77l6.35-5.48-1.64,8.35a73.43,73.43,0,0,0-1.11,9,47.12,47.12,0,0,0,.19,8.91,18.75,18.75,0,0,0,2.37,7.69,7.36,7.36,0,0,0,5.44,3.64,9.67,9.67,0,0,0,3.55-.12,14.94,14.94,0,0,0,3.59-1.41,28.41,28.41,0,0,0,6.62-5.35,56.29,56.29,0,0,0,5.64-7,73.09,73.09,0,0,0,4.68-7.82l3.84-7.51,1.22,8.21a107.14,107.14,0,0,0,3,14.08,42.35,42.35,0,0,0,2.42,6.55,11.32,11.32,0,0,0,1.7,2.58,2.75,2.75,0,0,0,.86.64c.12.09.23.06.34.12s.2,0,.34-.05a2.68,2.68,0,0,0,1-.56c.17-.18.35-.33.53-.52l.53-.6a19.39,19.39,0,0,0,1.87-2.89,54.57,54.57,0,0,0,3-6.59c1.77-4.55,3.22-9.26,4.57-14a108,108,0,0,1-2.7,14.62,53.76,53.76,0,0,1-2.38,7.17,22.93,22.93,0,0,1-1.81,3.51,7.55,7.55,0,0,1-3.45,3.09,4.57,4.57,0,0,1-1.46.3,5,5,0,0,1-1.46-.22,6.38,6.38,0,0,1-2.25-1.3,14.77,14.77,0,0,1-2.66-3.35,39,39,0,0,1-3.22-7.09,111.89,111.89,0,0,1-4-14.61l5.06.7a77.1,77.1,0,0,1-4.78,8.67,62.18,62.18,0,0,1-6,8,36.64,36.64,0,0,1-3.66,3.6,26.88,26.88,0,0,1-4.34,3.08A20,20,0,0,1,238.7,237a16,16,0,0,1-5.9.24,13.77,13.77,0,0,1-5.7-2.13,14.23,14.23,0,0,1-4.16-4.39,24.77,24.77,0,0,1-3.24-10.31,53.93,53.93,0,0,1,0-10.08,68.61,68.61,0,0,1,1.54-9.84l4.71,2.87c-2.47,2-4.93,3.81-7.48,5.6s-5.14,3.48-7.84,5.05a78.73,78.73,0,0,1-8.38,4.31,32,32,0,0,1-9.36,2.68,13.16,13.16,0,0,1-5.28-.43,10.56,10.56,0,0,1-1.31-.53,13.4,13.4,0,0,1-1.23-.75,8.92,8.92,0,0,1-2-2,8.06,8.06,0,0,1-1.34-5.3,15.34,15.34,0,0,1,1.32-4.81,34.8,34.8,0,0,1,5.1-7.86A57.79,57.79,0,0,1,194.54,192.71Z"/>
 <path class="m" d="M151.58,227.24a73.92,73.92,0,0,0-6,4.69,51.65,51.65,0,0,0-5.39,5.27,18,18,0,0,0-3.73,6.09,5.22,5.22,0,0,0-.09,3,4.8,4.8,0,0,0,1.73,2.33,8.14,8.14,0,0,0,6.06,1.2,26,26,0,0,0,6.79-2,68.54,68.54,0,0,0,12.7-7.39l7.33-5.37-3.74,8.43a42.16,42.16,0,0,0-2.45,7.34,25.68,25.68,0,0,0-.76,7.39,9.27,9.27,0,0,0,2.22,5.82,7.6,7.6,0,0,0,2.46,1.74,7,7,0,0,0,2.77.62,12.55,12.55,0,0,0,6.19-2,33.55,33.55,0,0,0,5.94-4.68,74.09,74.09,0,0,0,10-12.23l6.46-9.72-.63,11.62a72,72,0,0,0,.69,15.62,21.66,21.66,0,0,0,2.15,6.79,5.62,5.62,0,0,0,1.68,2,2.62,2.62,0,0,0,1.93.39,9.25,9.25,0,0,0,2.89-1,20.88,20.88,0,0,0,3.06-2,53,53,0,0,0,5.81-5.19A119.88,119.88,0,0,0,228,253.71l3.35-4.51.88,5.43c.37,2.23.85,4.55,1.4,6.79s1.16,4.49,1.91,6.65a25.49,25.49,0,0,0,2.86,6,6.38,6.38,0,0,0,2,2,2.44,2.44,0,0,0,2.17.08,8.55,8.55,0,0,0,2.52-1.73,24.81,24.81,0,0,0,2.27-2.5,60.09,60.09,0,0,0,3.92-5.8c1.21-2,2.32-4.12,3.4-6.24s2.12-4.25,3.07-6.44a98,98,0,0,1-5,13.43,47.85,47.85,0,0,1-3.5,6.38,25.43,25.43,0,0,1-2.28,3,11.21,11.21,0,0,1-3.16,2.53,5.92,5.92,0,0,1-2.28.62,5.45,5.45,0,0,1-2.45-.44,9.51,9.51,0,0,1-3.32-2.75,28.23,28.23,0,0,1-3.76-6.63,76.84,76.84,0,0,1-4.31-14l4.24.92a113.86,113.86,0,0,1-10.34,13.27,57.86,57.86,0,0,1-6.26,5.92,27.35,27.35,0,0,1-3.76,2.58,14.66,14.66,0,0,1-4.77,1.79,7.73,7.73,0,0,1-1.47.13h-.76l-.8-.12a8.35,8.35,0,0,1-2.94-1.1,11,11,0,0,1-3.8-4,27.69,27.69,0,0,1-2.95-8.75,65,65,0,0,1-.93-8.58c-.13-2.86-.15-5.63,0-8.56l5.82,1.9a74.56,74.56,0,0,1-5.13,7,70.3,70.3,0,0,1-5.88,6.36,39.68,39.68,0,0,1-7.11,5.47,20.81,20.81,0,0,1-4.35,2,14.22,14.22,0,0,1-5.09.77,13,13,0,0,1-5.21-1.32A13.47,13.47,0,0,1,162,267.9a13.33,13.33,0,0,1-2.59-4.54,17,17,0,0,1-.86-4.84,28.89,28.89,0,0,1,1.18-9c.4-1.42.87-2.8,1.4-4.16s1.08-2.65,1.79-4l3.6,3.06a79.12,79.12,0,0,1-6.82,4,53.38,53.38,0,0,1-7.24,3.2,29.86,29.86,0,0,1-7.95,1.78,14.48,14.48,0,0,1-4.32-.34,9.08,9.08,0,0,1-4-2.1,7.68,7.68,0,0,1-2.38-4,7.77,7.77,0,0,1,.45-4.49,18.88,18.88,0,0,1,4.76-6.48A59.14,59.14,0,0,1,151.58,227.24Z"/>
 <path class="m" d="M108.62,271q-2.49,3.15-4.67,6.5a48,48,0,0,0-3.83,6.88A20.6,20.6,0,0,0,98.87,288a7.64,7.64,0,0,0-.14,3.37,3.51,3.51,0,0,0,1.54,2.21,6,6,0,0,0,3,.86,15.48,15.48,0,0,0,6.81-1.67,44.44,44.44,0,0,0,6.6-3.77,95.33,95.33,0,0,0,12-9.86l9.07-8.64-4.6,11.75a78.85,78.85,0,0,0-4.6,16.46,22,22,0,0,0,0,7.72,5.26,5.26,0,0,0,1.18,2.49,3.46,3.46,0,0,0,2.11,1c.26,0,.47.08.76.09h.92a16.49,16.49,0,0,0,1.84-.15,17.46,17.46,0,0,0,3.67-.92,29,29,0,0,0,7-3.86,49.61,49.61,0,0,0,6.27-5.56c1-1,1.93-2.07,2.84-3.16s1.82-2.24,2.56-3.29l9.2-13.14-4,15.41a60.65,60.65,0,0,0-1.5,8,42.06,42.06,0,0,0-.29,8,13.23,13.23,0,0,0,2.08,6.79,6,6,0,0,0,2.42,1.9,7.55,7.55,0,0,0,3.33.57,14.46,14.46,0,0,0,7.11-2.47,35.78,35.78,0,0,0,6.39-5.16,82.51,82.51,0,0,0,10.54-13.24,64,64,0,0,1-3.95,7.62,58.3,58.3,0,0,1-4.93,7.12,37.85,37.85,0,0,1-6.28,6.24,17.86,17.86,0,0,1-8.58,3.71,11.8,11.8,0,0,1-5.07-.48,9.7,9.7,0,0,1-4.43-3,14.12,14.12,0,0,1-2.48-4.44,24.45,24.45,0,0,1-1.09-4.63,43,43,0,0,1-.16-9.06,65.07,65.07,0,0,1,1.36-8.86l5.16,2.28c-.92,1.42-1.81,2.62-2.78,3.86s-2,2.43-3,3.59a53.19,53.19,0,0,1-7,6.42,33.51,33.51,0,0,1-8.55,4.8,24.16,24.16,0,0,1-5,1.27,20.42,20.42,0,0,1-2.61.21l-1.32,0c-.45,0-1-.1-1.45-.16a9.86,9.86,0,0,1-5.71-2.92,11.43,11.43,0,0,1-2.71-5.43,27.2,27.2,0,0,1,.09-10,61.09,61.09,0,0,1,2.28-9.07c1-2.95,2-5.76,3.27-8.65l4.48,3.1A85.31,85.31,0,0,1,119.19,293a46.56,46.56,0,0,1-7.56,3.72,19.16,19.16,0,0,1-8.78,1.32,9.5,9.5,0,0,1-4.52-1.79,10.12,10.12,0,0,1-1-.89,6.32,6.32,0,0,1-.77-1.09,5.14,5.14,0,0,1-.52-1.21,5.68,5.68,0,0,1-.26-1.25,10.18,10.18,0,0,1,.62-4.54,23.21,23.21,0,0,1,1.78-3.84,46.14,46.14,0,0,1,4.8-6.61A65.29,65.29,0,0,1,108.62,271Z"/>
 <path class="m" d="M84.2,317.37c-1.74,2.27-3.41,4.57-5,6.93a51.77,51.77,0,0,0-4.08,7.26,21.55,21.55,0,0,0-1.29,3.71,6.88,6.88,0,0,0-.07,3.27,2.77,2.77,0,0,0,1.62,1.8,7.16,7.16,0,0,0,3.08.69,20.25,20.25,0,0,0,7.27-1.56A56.08,56.08,0,0,0,93,336a111.51,111.51,0,0,0,13.59-9.27l8-6.33-3,9.76c-.84,2.74-1.67,5.61-2.36,8.44s-1.35,5.7-1.8,8.53a33.51,33.51,0,0,0-.53,8.15,5.08,5.08,0,0,0,.71,2.41s0,.06.06.07,0,0,.06.05.1,0,.14,0a.46.46,0,0,0,.21.05l.29,0a2.36,2.36,0,0,0,.37,0,4.25,4.25,0,0,0,.82-.1,20.05,20.05,0,0,0,3.76-1.23c1.3-.54,2.59-1.21,3.87-1.88,2.58-1.37,5.12-2.91,7.63-4.51,5-3.16,10-6.64,14.93-10.07a133.22,133.22,0,0,1-13,12.64,87.92,87.92,0,0,1-7.31,5.57,46,46,0,0,1-4,2.46,22.32,22.32,0,0,1-4.65,2,10.63,10.63,0,0,1-1.39.29c-.25,0-.49.07-.75.09h-.84a3.7,3.7,0,0,1-.9-.1,5.7,5.7,0,0,1-1-.23c-.32-.13-.64-.28-1-.43a6.89,6.89,0,0,1-.84-.61,7.34,7.34,0,0,1-2-2.9,13.34,13.34,0,0,1-.76-2.78,26.53,26.53,0,0,1-.26-5.05c.06-1.62.2-3.2.39-4.76a109.3,109.3,0,0,1,4.16-18.06l5,3.42c-2.38,1.87-4.69,3.55-7.16,5.15a84.44,84.44,0,0,1-7.61,4.44,52,52,0,0,1-8.28,3.48,23.9,23.9,0,0,1-9.43,1.23,11.81,11.81,0,0,1-5-1.7,7.81,7.81,0,0,1-2.17-2,7.13,7.13,0,0,1-1.12-2.81,10.18,10.18,0,0,1,.62-5.13,21.9,21.9,0,0,1,2-4.11,47.1,47.1,0,0,1,5.41-6.89A62.37,62.37,0,0,1,84.2,317.37Z"/>
 <path class="m" d="M69,358.64a103.05,103.05,0,0,0-5.84,14.75,22.39,22.39,0,0,0-.65,3.53,7.67,7.67,0,0,0,.22,2.93,2.62,2.62,0,0,0,1.16,1.52,4.79,4.79,0,0,0,1.06.48,7.68,7.68,0,0,0,1.38.29,15.06,15.06,0,0,0,6.39-.85,46.39,46.39,0,0,0,6.82-2.93c4.58-2.33,9.07-5.17,13.89-7.93a36.21,36.21,0,0,1-4.88,6.74,42.81,42.81,0,0,1-6.18,5.68,31.78,31.78,0,0,1-7.57,4.28,17.9,17.9,0,0,1-9.45,1.19,13.45,13.45,0,0,1-2.51-.71,9.74,9.74,0,0,1-2.51-1.38,8.38,8.38,0,0,1-3.12-5.09,12.07,12.07,0,0,1,.19-5.09,21.34,21.34,0,0,1,1.49-4.23,38.18,38.18,0,0,1,4.46-7.16A44.75,44.75,0,0,1,69,358.64Z"/>
</svg>
body {
 text-align: center;
}
svg {
 outline: 1px solid black;
 width: 500px;
 cursor: move;
 touch-action: none;
}
.a { fill: #b4343c;}
.b { fill: #ce3b45;}
.c { fill: #6d3600;}
.d { fill: #315e98;}
.e { fill: #fff;}
.f { fill: #283d54;}
.g { fill: #ffa738;}
.h { fill: #ff8e38;}
.i { fill: #dc7a30;}
.j { fill: #2072ac;}
.k { fill: #ffc26d;}
.l { fill: #2086cc;}
.m { fill: #20b1cc;}
View Compiled
// We select the SVG into the page
var svg = document.querySelector('svg');

// If browser supports pointer events
if (window.PointerEvent) {
 svg.addEventListener('pointerdown', onPointerDown); // Pointer is pressed
 svg.addEventListener('pointerup', onPointerUp); // Releasing the pointer
 svg.addEventListener('pointerleave', onPointerUp); // Pointer gets out of the SVG area
 svg.addEventListener('pointermove', onPointerMove); // Pointer is moving
} else {
 // Add all mouse events listeners fallback
 svg.addEventListener('mousedown', onPointerDown); // Pressing the mouse
 svg.addEventListener('mouseup', onPointerUp); // Releasing the mouse
 svg.addEventListener('mouseleave', onPointerUp); // Mouse gets out of the SVG area
 svg.addEventListener('mousemove', onPointerMove); // Mouse is moving

 // Add all touch events listeners fallback
 svg.addEventListener('touchstart', onPointerDown); // Finger is touching the screen
 svg.addEventListener('touchend', onPointerUp); // Finger is no longer touching the screen
 svg.addEventListener('touchmove', onPointerMove); // Finger is moving
}

// Create an SVG point that contains x & y values
var point = svg.createSVGPoint();
// This function returns an object with X & Y values from the pointer event
function getPointFromEvent (event) {
 
 // If even is triggered by a touch event, we get the position of the first finger
 if (event.targetTouches) {
  point.x = event.targetTouches[0].clientX;
  point.y = event.targetTouches[0].clientY;
 } else {
  point.x = event.clientX;
  point.y = event.clientY;
 }
 
 // We get the current transformation matrix of the SVG and we inverse it
 var invertedSVGMatrix = svg.getScreenCTM().inverse();
 
 return point.matrixTransform(invertedSVGMatrix);
}

// This variable will be used later for move events to check if pointer is down or not
var isPointerDown = false;

// This variable will contain the original coordinates when the user start pressing the mouse or touching the screen
var pointerOrigin;

// Function called by the event listeners when user start pressing/touching
function onPointerDown(event) {
 isPointerDown = true; // We set the pointer as down
 
 // We get the pointer position on click/touchdown so we can get the value once the user starts to drag
 pointerOrigin = getPointFromEvent(event);
}

// We save the original values from the viewBox
var viewBox = svg.viewBox.baseVal;

// Function called by the event listeners when user start moving/dragging
function onPointerMove (event) {
 // Only run this function if the pointer is down
 if (!isPointerDown) {
  return;
 }
 // This prevent user to do a selection on the page
 event.preventDefault();

 // Get the pointer position as an SVG Point
 var pointerPosition = getPointFromEvent(event);

 // Update the viewBox variable with the distance from origin and current position
 // We don't need to take care of a ratio because this is handled in the getPointFromEvent function
 viewBox.x -= (pointerPosition.x - pointerOrigin.x);
 viewBox.y -= (pointerPosition.y - pointerOrigin.y);
}

function onPointerUp() {
 // The pointer is no longer considered as down
 isPointerDown = false;
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.