<body>

 <div id="content">
  <button id="kartknapp" class="kartknappklass">Vad tjänar grannen? Klicka för att se karta!</button>

   <h2>Medellöner för <br>undersköterskor</h2>  <div id="kartdiv">
   <div id="lansdiv">
    <p class="psmal">Klicka på ett län för att se lönerna i kommunerna och/eller landstinget-regionen.</p>
    <div id="kartpopup">

     <div id="kartpopuprubbe"></div>
     <div class="close"><span id="closex" class="closex">&#10006;<span></div>
     <table id="karttabell" class="karttabell"></table>
    </div>
   </div>


  </div>  <div id="lonlista">
   <h4 class="knapprad">Sortera på:</h4>
   <div id="sortknapp" class="knapprad">
    <!-- <button class="sortknapp">Sortera på:</button><button id="sortKommun" class="sortknapp">namn</button><button id="sortLonFall" class="sortknapp">lön<span class="mindre"> &#9660;</span></button><button id="sortLonStig" class="sortknapp">lön<span class="mindre"> &#9650;</span></button><button id="visaLandsting" class="sortknapp">Visa landsting</button> -->

     <button id="sortKommun" class="sortknapp"><p class="knapptext">namn</p></button><button id="sortLonFall" class="sortknapp"><p class="knapptext">lön<span class="mindre"> &#9660;</p></span></button><button id="sortLonStig" class="sortknapp"><p class="knapptext">lön<span class="mindre"> &#9650;</p></span></button>


     <!-- <button id="visaLandsting" style="display:inline">Visa landsting</button> -->
   </div>
   <div class="knapprad">
   <button id="visaLandsting" class="sortknapp"><p class="knapptext">Visa landsting</p></button>
   </div>
   <div id="mintabelldiv" style="width:100%">
    <table id="mintabell" class="tabellstil">
   </div>   </div></div>


<script src="jquery-3.1.1.min.js"></script>


<script type="text/javascript">
 var sokvagYrkeslon = "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/s.cdpn.io/2076398/kommunloner17.json";
 var sokvagYrkesLandsting = "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/s.cdpn.io/2076398/landstingsloner17.json"
 // var yrke = 'Elevassistent';
 var sokvagGeografi = "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/s.cdpn.io/2076398/SverigesLan.geojson"
</script>
</body>
/* Använder CSS-filen från "Medelloner2017" som extern resurs */
(function () {
  'use strict';


var kdata = null;
var rdata = null;
var html = '';
var lonlista = document.getElementById("lonlista");
var tabell = document.getElementById('mintabell');
var rad, cell1, cell2;
var count = 1;
var sortKommun = document.getElementById('sortKommun');
var sortLonFall = document.getElementById('sortLonFall');
var sortLonStig = document.getElementById('sortLonStig');
var lonlista = document.getElementById('lonlista');
var visaLista = document. getElementById('visaLista');
var kartdiv = document.getElementById('kartdiv');
var kartpopup = document.getElementById('kartpopup');
var kartpopuprubbe = document.getElementById('kartpopuprubbe');
var kartknapp = document.getElementById('kartknapp');
var close = document.getElementById("closex");
//Variable for table tooltip
var bubbla = document.createElement('span');
bubbla.className = 'bubblatext';//nya för yrkeslöner
var yrke = "Väljyrke";
// var yrke = "undersköterska";
var valjyrke = document.getElementById("valjyrke");
//Wait for document ready
$(document).ready(function() {
  // put your page initialization code here

   // yrke = this.value;
   yrke = "Undersköterska";
   console.log(yrke);

   kartpopup.style.display = "none";
   visaLandsting.classList.add("disableknapp");
   //If "Välj yrke" is chosen, make table with kommuner (and no numbers, which is stated in "maketable" function)
   if (yrke === 'Väljyrke') {
    tabell.getElementsByTagName("tbody")[0].innerHTML = tabell.rows[0].innerHTML;
    maketable(kdata, tabell, 1);
   }

   else {
   //Check if yrke is present in file "kdata", if it is, make table from "kdata"
   for (var i = 0; i < kdata.length; i++) {
    if (kdata[i].hasOwnProperty(yrke)) {

     tabell.innerHTML = "<tr><th>kommun</th><th>Lön 2016</th>"
     maketable(kdata, tabell, 1);
     visaLandsting.innerHTML = "Visa landsting";
     //Check if yrke is also present in "rdata", if it is, enable the visaLandsting button
     for (var i = 0; i < rdata.length; i++) {
      if (rdata[i].hasOwnProperty(yrke)) {
       visaLandsting.classList.remove("disableknapp");
       break;
       }
      }
     break;
    }
    //Executes if yrke is present only in file "rdata"
    else {
     tabell.innerHTML = "<tr><th>landsting</th><th>Lön 2016</th>"
     maketable(rdata, tabell, 1);
     visaLandsting.innerHTML = "Visa kommuner";
     }
    }
   }
});


var selectlista = document.getElementsByTagName('OPTION');

//Always start with first item in list selected
Object.keys(selectlista).forEach(function(key) {
  selectlista[0].setAttribute("selected", "selected");
});


//Hide map from start
kartdiv.style.display = "none";

//To give "x" in kartpopup closing function
close.addEventListener("click", function() {
 kartpopup.style.display = "none";
})


//load the file of kommuner into variable kdata and draw the table
$.ajax({
    //testing consid url
    url: window.sokvagYrkeslon,
    // url: "kommunlan.json",
    dataType: "json",
    mimeType: "application/json",
    success: function (data) {
      kdata = data;
      kdata.reverse();

      tabell.innerHTML = "<tr><th>kommun</th><th>Lön 2016</th>"
      maketable(kdata, tabell, 1);
      },
    error: function (/* request, error */) {
      console.log('Network error has occurred please try again!');
    }
})

// load the file of regioner and landsting into variable kdata and draw the table
$.ajax({

    url: window.sokvagYrkesLandsting,
    dataType: "json",
    mimeType: "application/json",
    success: function (data) {
      rdata = data;
      },
    error: function (/* request, error */) {
      console.log('Network error has occurred please try again!');
    }
})

//Add click to kartknapp and toggle visibility
kartknapp.addEventListener('click', function() {
 if (lonlista.style.display !== 'none') {
  lonlista.style.display = "none";
  kartdiv.style.display = "block";
  kartpopup.style.display = "none";
  kartknapp.innerHTML = 'Visa alla löner på en lista'
 }
 else {
  kartdiv.style.display = "none";
  lonlista.style.display = "block";
  kartknapp.innerHTML = 'Vad tjänar grannen? Klicka för att se karta!'
 }
})


// add click to visaLandsting-knapp and change innerHTML
visaLandsting.addEventListener('click', function() {

 tabell.getElementsByTagName("tbody")[0].innerHTML = tabell.rows[0].innerHTML;
 if (visaLandsting.innerHTML === "Visa landsting") {
  tabell.innerHTML = "<tr><th>landsting</th><th>Lön 2016</th>"
  maketable(rdata, tabell, 1);
  visaLandsting.innerHTML = "Visa kommuner"
 }
 else {
  tabell.innerHTML = "<tr><th>kommun</th><th>Lön 2016</th>"
  maketable(kdata, tabell, 1);
  visaLandsting.innerHTML = "Visa landsting"
 }
})//Add click to button, sort and create the table
sortKommun.addEventListener('click', function() {
 if (yrke != "Väljyrke") {
 tabell.getElementsByTagName("tbody")[0].innerHTML = tabell.rows[0].innerHTML;

 //check if landsting or kommun is chosen
 if (visaLandsting.innerHTML === "Visa landsting") {
  kdata.sort(function(a, b){
   var kommunA=a.Kommun.toLowerCase(), kommunB=b.Kommun.toLowerCase();
   if (kommunA < kommunB) //sort string ascending
     return -1;
   if (kommunA > kommunB)
     return 1;
   return 0; //default return value (no sorting)
   })
  //reverse sorting order to ascending
  kdata.reverse();
  maketable(kdata, tabell, 1);
  }
 else {
  rdata.sort(function(a, b){
   var kommunA=a.Kommun.toLowerCase(), kommunB=b.Kommun.toLowerCase();
   if (kommunA < kommunB) //sort string ascending
     return -1;
   if (kommunA > kommunB)
     return 1;
   return 0 ;//default return value (no sorting)
   })
  //reverse sorting order to ascending
  rdata.reverse();
  maketable(rdata, tabell, 1);
  }
 }
});
//Add click to button, sort and create the table
sortLonStig.addEventListener('click', function() {
 if (yrke != "Väljyrke") {

 tabell.getElementsByTagName("tbody")[0].innerHTML = tabell.rows[0].innerHTML;
 if (visaLandsting.innerHTML === "Visa landsting") {
  kdata.sort(function(a, b){
   return a[yrke]-b[yrke];
   })
  kdata.reverse();
  maketable(kdata, tabell, 1);
 }
 else {
  rdata.sort(function(a, b){
   return a[yrke]-b[yrke];
   })
  rdata.reverse();
  maketable(rdata, tabell, 1);
  }
 }
});

//Add click to button, sort and create the table
sortLonFall.addEventListener('click', function() {
 if (yrke != "Väljyrke") {

 tabell.getElementsByTagName("tbody")[0].innerHTML = tabell.rows[0].innerHTML;
 if (visaLandsting.innerHTML === "Visa landsting") {
  kdata.sort(function(a, b){
   return a[yrke]-b[yrke];
   })
  maketable(kdata, tabell, 1);
 }
 else {
  rdata.sort(function(a, b){
   return a[yrke]-b[yrke];
   })
   maketable(rdata, tabell, 1);
  }

 }
});


//Add table rows of sorted data
function maketable(data, tabell, index) {

 data.forEach(function(row) {

  count = index;
  rad = tabell.insertRow(count);
  cell1 = rad.insertCell(0);
  cell2 = rad.insertCell(1);
  cell1.innerHTML = row.Kommun;
  //To show blanks instead of "undefined" iv "Välj yrke" is selected
  if (yrke === 'Väljyrke') {
   cell2.innerHTML = '';
    visaLandsting.classList.add("disableknapp");
   }
  else {
   cell2.innerHTML = row[yrke];
   }

  if (row.Kommun === 'RIKSSNITT') {

   cell1.style.fontWeight = "bold";
   cell2.style.fontWeight = "bold";
  }
  //When to show the yellow bubbles
  bubbelvillkor(row);

  count++;
  })
};
//function to show and hide bubbla
function showhide(row, bubble) {
 var bubblor = document.getElementsByClassName('bubblatext');
 rad.addEventListener("click", function() {
   //hide the active bubble if it's visible
   if (bubble.style.visibility === "visible") {
    bubble.style.visibility = "hidden";
   }
   //First hide other bubbles that may be visible, then show the active bubble
   else {
     for (var i = 0; i < bubblor.length; i++) {
      bubblor[i].style.visibility = "hidden";
      bubble.style.visibility = "visible";
   }
  }
})
}

function bubbelvillkor(row) {

 if (row[yrke] === '') {
  rad.classList.add('bubbla');
  var cl2 = bubbla.cloneNode(true);
  rad.appendChild(cl2);
  cl2.style.left = '50px';
  cl2.innerHTML = "Uppgift saknas då det finns få eller inga anställda i yrkeskategorin.";
  // hide(rad);
  showhide(rad, cl2);
  if (row.Kommun === 'Norrtälje Tiohundra AB*') {
   cl2.innerHTML += " Bolaget Tiohundra AB ägs av Norrtälje Kommun och Stockholms Läns Landsting.";
   }
  if (row.Kommun === 'Sollentuna AB SOLOM*') {
   cl2.innerHTML += " Sollentuna driver omsorg i egen regi genom kommunägda bolaget AB SOLOM.";
   }
  }

 else if (row.Kommun === 'Norrtälje Tiohundra AB') {
  rad.classList.add('bubbla');
  rad.appendChild(bubbla);
  bubbla.innerHTML = "Bolaget Tiohundra AB ägs av Norrtälje Kommun och Stockholms Läns Landsting.";
  showhide(rad, bubbla);
  }
 else if (row.Kommun === 'Sollentuna AB SOLOM') {
  rad.classList.add('bubbla');
  var cl1 = bubbla.cloneNode(true);
  rad.appendChild(cl1);
  cl1.innerHTML = "Sollentuna driver omsorg i egen regi genom kommunägda bolaget AB SOLOM.";
  showhide(rad, cl1);
  }
}

//Nedan kommer allt som har med kartan att göra

//Map dimensions (in pixels)
var width = 264,
  height = 600;

//Map projection
var projection = d3.geo.conicEqualArea()
  .scale(2365.51882004263)
  .center([16.382656313727672,62.34103687152436]) //projection center
  .parallels([55.327583999999995,69.059967]) //parallels for conic projection
  .rotate([343.6173436862723]) //rotation for conic projection
  .translate([432.31469742010825,256.8639471506867]) //translate to center the map in view

//Generate paths based on projection
var path = d3.geo.path()
  .projection(projection);

//Create an SVG
var svg = d3.select("#lansdiv").append("svg")
// var svg = d3.select("body").append("svg")
  .attr("width", width)
  .attr("height", height);

//Group for the map features
var features = svg.append("g")
  .attr("class","features");

//Create zoom/pan listener //disabled becuase it messes up in mobile devices
//Change [1,Infinity] to adjust the min/max zoom scale
// var zoom = d3.behavior.zoom()
//   .scaleExtent([1, Infinity])
//   .on("zoom",zoomed);

// svg.call(zoom);

//Create a tooltip, hidden at the start
var tooltip = d3.select("body").append("div").attr("class","tooltip");

d3.json(window.sokvagGeografi,function(error,geodata) {
 if (error) return console.log(error); //unknown error, check the console

 //Create a path for each map feature in the data
 features.selectAll("path")
  .data(geodata.features)
  .enter()
  .append("path")
  .attr("d",path)
  .on("mouseover",showTooltip)
  .on("mousemove",moveTooltip)
  .on("mouseout",hideTooltip)
  .on("click",clicked);

});

// Click-function for kartpopup
// d.properties contains the attributes (e.g. d.properties.name, d.properties.population)
function clicked(d,i) {
 hideTooltip;
 karttabell.innerHTML = '';
 kartpopuprubbe.innerHTML = '';
 var lan = d.properties.lan_namn;
 var landsting = d.properties.landsting;
 //Show kartpopup on click
 kartpopup.style.display = "block";
 //Sort by lön, ascending
 kdata.sort(function(a, b){
  return a[yrke]-b[yrke]
  })

 //Check if yrke is present in file "kdata" and "rdata", one round is enough to know
 for (var i = 0; i < 1; i++) {
  if (kdata[i].hasOwnProperty(yrke)) {
   //Add rows from file "kdata"
   kdata.forEach(function(row) {
    if (d.properties.landsting === row.Landsting) {

     rad = karttabell.insertRow(0);
     cell1 = rad.insertCell(0);
     cell2 = rad.insertCell(1);
     cell1.innerHTML = row.Kommun;
     if (typeof row[yrke] === 'undefined'){
      cell2.innerHTML = '';
      }
     else {
      cell2.innerHTML = row[yrke];
      }
     bubbelvillkor(row);
    }
   })
  }

  if (rdata[i].hasOwnProperty(yrke)) {

   rdata.forEach(function(row) {
    if (landsting === row.Kommun) {
     rad = karttabell.insertRow(karttabell.rows.length);
     cell1 = rad.insertCell(0);
     cell2 = rad.insertCell(1);
     cell1.innerHTML = 'Landstinget';
     cell2.innerHTML = row[yrke];
     var cl4 = bubbla.cloneNode(true);
     rad.appendChild(cl4);
     cl4.innerHTML = "En del landsting kallar sig Regioner.";
     if (row[yrke] === '') {
      cl4.innerHTML = ' Uppgift om lön saknas då det finns få eller inga anställda i yrket. (En del landsting kallar sig Regioner.)'
     }
     showhide(rad, cl4);
     rad.classList.add('bold', 'bubbla');
     }
    })
  }


}

 //Create the headline
 var rub = document.createElement('H3');
 var rubtext = document.createTextNode(lan);
 rub.appendChild(rubtext);
 kartpopuprubbe.appendChild(rub);
}


//Update map on zoom/pan // zoom is disabled because it messes up in mobile devices
// function zoomed() {
//  features.attr("transform", "translate(" + zoom.translate() + ")scale(" + zoom.scale() + ")")
//    .selectAll("path").style("stroke-width", 1 / zoom.scale() + "px" );
// }


//Position of the tooltip relative to the cursor
var tooltipOffset = {x: 5, y: -25};

//Create a tooltip, hidden at the start
function showTooltip(d) {
 moveTooltip();

 tooltip.style("display","block")
   .text(d.properties.lan_namn);
}

//Move the tooltip to track the mouse
function moveTooltip() {
 tooltip.style("top",(d3.event.pageY+tooltipOffset.y)+"px")
   .style("left",(d3.event.pageX+tooltipOffset.x)+"px");
}

//Create a tooltip, hidden at the start
function hideTooltip() {
 tooltip.style("display","none");
}})();

External CSS

 1. https://codepen.io/LOM/pen/RJBgLK

External JavaScript

 1. https://s3-us-west-2.amazonaws.com/s.cdpn.io/2076398/d3.v3.min.js
 2. https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.js